Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná umelecká škola
Termín nástupu: 
pondelok, september 2, 2019
Miesto výkonu práce: 
Pribinova 5
Mesto: 
Pribinova 5, Hlohovec
Rozsah úväzku: 
50%
Počet študentov školy: 
654
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná umelecká škola, Pribinova 5, 92001 Hlohovec
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
podľa zákona č. . 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hra na gitare
Ďalšie požiadavky: 
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, v prípade úspešnosti vo VK Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 30. 06. 2019 do 12.00 h na adresu: Základná umelecká škola Hlohovec Pribinova 5 920 01 Hlohovec Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania“ – neotvárať“. Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do ZUŠ, Pribinova 5, Hlohovec. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie. Výberové konanie sa uskutoční dňa 01.07. 2019 o 09.00 h v budove školy v koncertnej sále a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
PaedDr. Oľga Pappová, PhD.
Telefónne číslo: 
0910886816
E-mailová adresa: