Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
pondelok, november 1, 2021
Miesto výkonu práce: 
J. Braneckého 130/15
Mesto: 
J. Braneckého 130/15, Trenčianska Teplá
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
266
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, J. Braneckého 130/15, 91401 Trenčianska Teplá
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: - Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa § 10 ods. 1, § 11 a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.) a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, - vykonaná I. atestácia podľa § 30 ods. 1 alebo podľa § 90 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. , - najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve as o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - občianska a morálna bezúhonnosť, - zdravotná spôsobilosť, - ovládanie štátneho jazyka, - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, - znalosť príslušnej legislatívy, príslušných právnych a bezpečnostných predpisov, - riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, aktívna znalosť práce s PC.
Ďalšie požiadavky: 
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti do výberového konania: - písomná žiadosť o zaradenia do výberového konania, - motivačný list, - overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, - overený doklad o absolvovaní I. atestácie , - potvrdenie o dĺžke výkonu činnosti pedagogického zamestnanca, - profesijný štruktúrovaný životopis, - písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy, - čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019, - lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti pedagogického zamestnanca, - písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z., - čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba doručiť poštou alebo osobne v obálke označenej – Výberové konanie na riaditeľa ZŠ – neotvárať – do 06. 10. 2021 vrátane na adresu: Obecný úrad Trenčianska Teplá, M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá. Prihlášky doručené na Obecný úrad po termíne sa do výberového konania nezaradia. Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom , ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený najmenej 7 dní pred uskutočnením.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr. Erika Gereková
Telefónne číslo: 
0326558221
E-mailová adresa: