Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
piatok, Marec 1, 2019
Miesto výkonu práce: 
Školská 30
Mesto: 
Školská 30, Tomášovce
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
32
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, Školská 30, 98556 Tomášovce
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: - kvalifikačné predpoklady - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy - dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“, - najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti, - bezúhonnosť, - zdravotná spôsobilosť, - ovládanie štátneho jazyka.
Ďalšie požiadavky: 
Iné predpoklady: - znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy, - znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov, - osobnostné a morálne predpoklady. Zoznam požadovaných dokladov: - žiadosť o účasť vo výberovom konaní, - overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, - overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady), - doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (zabezpečí obec), - potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti, - profesijný životopis, - písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy, - preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti, - písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania. Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní: Obec Tomášovce, Obecný úrad, ul. Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce Termín ukončenia prijímania žiadostí: 14.02.2019 Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa ZŠ Tomášovce – NEOTVÁRAŤ“. Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Ing. Ján Mičuda
Telefónne číslo: 
+421908941808
E-mailová adresa: