Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Materská škola
Termín nástupu: 
piatok, november 1, 2019
Miesto výkonu práce: 
Vyšná Šebastová 156
Mesto: 
Vyšná Šebastová 156, Vyšná Šebastová
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
33
Adresa školy alebo zariadenia: 
Materská škola, Vyšná Šebastová 156, 08006 Vyšná Šebastová
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
1) stupeň vzdelania a odbor vzdelania pre učiteľa materskej školy stanovené vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, 2) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, 3) vykonanie prvej atestácie, 4) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 5) bezúhonnosť, 6) zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť), 7) osobné a morálne predpoklady, 8) komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, 9) ovládanie štátneho jazyka, 10) písomné predloženie návrhu koncepcie rozvoja na 5 rokov MŠ Vyšná Šebastová 94, Prešov, 11) požiadavka najneskôr do troch rokov od ustanovenia do funkcie riaditeľa školy ukončiť funkčné vzdelávanie.
Ďalšie požiadavky: 
Zoznam požadovaných dokladov: • žiadosť o zaradenie do výberového konania, • doklady o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia, • doklad o vykonaní 1. atestácie, • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti, • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) pre výkon funkcie riaditeľa, prípadne potvrdenie príslušného lekára, • profesijný štruktúrovaný životopis, • vypracovaný vlastný návrh koncepcie rozvoja materskej školy, • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy z dôvodov uvedených v § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z., • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a životopise, • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne na dobu funkčného obdobia podmienky v pracovnej zmluve a určí mu platové náležitosti podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť/zaslať v zalepenej obálke do 16. septembra 2019 do 15:00 h (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) na adresu: Obecný úrad Vyšná Šebastová, Vyšná Šebastová 157, 080 06 Prešov. Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE RIADITEĽ MŠ – NEOTVÁRAŤ“. Dokument s vyhlásením výberového konania na stiahnutie na: https://www.vysnasebastova.sk/?id_menu=0&module_action__392882__id_ci=222343#m_392882
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Marián Beluško
Telefónne číslo: 
0905227943
E-mailová adresa: