Adaptívne učenie – riešenie na inklúziu

24.04.2017
Adaptívne učenie

S neustálym nárastom moderných technológií a ich používaním v školách sa stretávame čoraz častejšie. Niekedy ide len o technické vybavenie bez konkrétnych učebných obsahov alebo aj o multimediálne obsahy, ktoré nie sú prispôsobené jednotlivému žiakovi a chýba im kognitívny proces a didaktika. Rôzne softvéry a multimediálne obsahy nie sú využívané vôbec alebo sa z nich vyberú vhodné časti tak, aby ich učiteľ vôbec mohol hodnotne zapojiť do vyučovacieho procesu. Ako zabezpečiť, aby technické vybavenie a softvér boli skutočne komplexnou pomôckou? Ako docieliť, aby efektívne pomohli učiteľovi viesť vyučovací proces? A čo robiť, aby motivovali žiaka k lepším výkonom? Mohla by byť metóda adaptívneho učenia v spojení so softvérovým riešením tou správnou cestou?

Metóda adaptívneho učenia

Metóda adaptívneho učenia sa rozvinula v 80. rokoch predovšetkým v západnej Európe. Aj u nás sa začína o nej hovoriť, a to čoraz častejšie, keďže prináša hneď niekoľko benefitov, a to nielen pre učiteľa, ale aj pre žiaka.

Adaptívne učenie

Aby bolo učenie považované za adaptívne, musí spĺňať:

 • Obsah je prispôsobený jednotlivému žiakovi. Ide o personalizované učenie.
 • Obsah sa jednotlivému žiakovi neustále v priebehu času prispôsobuje.
 • V obsahu funguje kognitívny proces a je postavený na výučbových stratégiách.
 • Každý žiak má prístup k „svojmu“ jedinečnému a prispôsobenému obsahu (nemôže odpisovať od iných žiakov).
 • Obsah je didakticky usporiadaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom.
 • Je zabezpečený riadny manažment triedy, aj keď obsahy pre jednotlivých žiakov sú rôzne a každý žiak napreduje vlastným tempom.
 • Spätná väzba je pre žiaka zabezpečená okamžite, čím môže rýchlejšie napredovať.
 • Učenie jednotlivca sa neustále zdokonaľuje vďaka interakciám medzi jednotlivými žiakmi.
 • Nejde len o testovanie a vypĺňanie úloh, ale o rozvoj schopností žiaka napredovať bez stresu zo zlyhania, čo zvyšuje jeho motiváciu.
 • Obsah je prispôsobený aj slabším žiakom a žiakom s poruchami učenia.
 • Adaptívne učenie je pre žiaka návodom, ako sa naučiť učiť.

V porovnaní s tradičným učením, či už s použitím moderných technológií, alebo bez nich, môžeme vidieť niekoľko významných rozdielov.

Tradičné učenie

Pri tradičnom učení to funguje takto:

Každému žiakovi je predkladaný rovnaký obsah bez ohľadu na jeho vzdelávacie potreby. Vo veľkej nevýhode sú tak hlavne nadaní a slabší žiaci. Manažment triedy je veľmi náročný vzhľadom na počet detí na učiteľa a ich často veľké rozdiely v možnostiach a schopnostiach. Interakcie medzi jednotlivými žiakmi málokedy zabezpečujú ďalšie napredovanie jednotlivého žiaka a celej triedy. Žiak musí po splnení úlohy čakať na spätnú väzbu od učiteľa. Testy a úlohy neznamenajú pre žiaka napredovanie, ale skôr stres a demotiváciu. Tradičné učenie málokedy naučí žiaka, ako sa učiť. A to je práve dôležité nielen pre daný predmet, ročník, zvládnutie danej školy, ale aj pre celý jeho život.

Výhody adaptívneho učenia vo vyučovacom procese v rámci inklúzie

 • Do vyučovacieho procesu sa zapájajú všetci žiaci v rovnakom čase bez ohľadu na ich vzdelávacie potreby a postihnutie.
 • Individuálny zásah učiteľa je vítaný, ale nie je nevyhnutný.
 • Každý žiak zvládne predkladané učivo tak, aby mohlo vzdelávanie napredovať.
 • Žiadny žiak nebrzdí a žiadneho žiaka nebrzdí tempo iných žiakov v triede, čo uľahčuje učiteľovi efektívne plnenie jednotlivých vzdelávacích cieľov.
 • Učiteľ má prehľad o každom žiakovi. Vie, čo práve robí, ako sa mu darí, ako napreduje. V prípade potreby môže, ale nemusí individuálne zasiahnuť. Proces adaptívneho učenia sa postará o žiaka individuálne a ponúkne mu, čo práve v konkrétnej chvíli potrebuje. Učiteľ má o celom procese informáciu.
 • Učiteľ má prehľad o celej triede. Vie zhodnotiť výsledky, skúšať rôzne vyučovacie stratégie, posúdiť, či a ako trieda zvláda potrebné učivo.

Ako je možné, že adaptívne učenie dokáže spĺňať všetky tieto kritériá?

Adaptívne učenie vie, ako sa jednotlivý žiak učí, ako sa učia iní žiaci a na základe týchto skúseností mu ponúka úlohy prispôsobené tak, aby sa naučil.

 

Pri adaptívnom učení je nevyhnutné nejaké médium, softvér, ktorý všetky dáta spracováva tak, aby boli ciele adaptívneho učenia permanentne napĺňané. 

To, samozrejme, nevylučuje použitie klasických pomôcok, ako sú učebnice, pracovné zošity alebo jednoducho papier a pero. 

Softvér na uplatnenie adaptívneho učenia

 • Adaptívny prístup k učeniu zisťuje, ako žiak pracuje, s čím má problém a koľko mu trvá riešenie.
 • Na základe týchto údajov je vytvorený profil žiaka.
 • Profil žiaka je prepojený s profilmi iných podobne sa učiacich žiakov.
 • Táto interakcia spôsobí vytvorenie adaptovaného obsahu priamo pre konkrétneho žiaka.
 • Prispôsobený obsah je dodaný žiakovi tak, aby mu čo najviac umožnil zvládnuť potrebné učivo.
 • Tento proces, vzájomné interakcie a skúsenosti rôznych profilov viacerých žiakov umožňujú neustále zdokonaľovanie softvéru. Čím viac má používateľov, tým je dokonalejší

Na svetovom trhu je dostupných viacero softvérov umožňujúcich adaptívne učenie.

VEDOMAT, prvý slovenský softvér na adaptívne učenie, bol predstavený v júni 2017. Viac infomácií získate na www.vedomat.sk.

 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte

Už aby sa ujalo adoptívne učenie aj u nás. Mnohé deti súčasný, zastaralý model unavuje, psychicky ničí, dostáva na okraj spoločnosti. Potláča jeho schopnosti, osobnosť.