Upozornenie pre školy: Čas na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby sa kráti!

09.12.2014
Legislatíva
Prevádzka školy

Viete o tom, že základné školy (tak ako všetci iní zamestnávatelia) majú už len do 31. decembra tohto roka čas na to, aby pre všetkých svojich zamestnancov bez ohľadu na kategóriu práce zabezpečili pracovnú zdravotnú službu (PZS)? Vzhľadom na aktuálnosť problematiky PZS vydáva nakladateľstvo RAABE v týchto dňoch pre základné školy materiál v podobe pdf článku, ktorý prináša odpovede na všetky otázky súvisiace s touto povinnosťou.

Dňa 1. augusta 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 204/2014 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. Uvedená novela ustanovila každému zamestnávateľovi, ktorým je tiež materská, základná i stredná škola, zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu (ďalej len „PZS“) pre všetkých svojich zamestnancov bez ohľadu na kategóriu práce, a to najneskôr do 31. decembra 2014.

PZS poskytuje zamestnávateľom odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci prostredníctvom výkonu zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu.

 

Predmetná novela upravuje najmä:

• povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci,

• spôsob zabezpečenia PZS,

• minimálny rozsah výkonu PZS podľa kategórie prác u zamestnávateľa,

• náplň činnosti PZS:

a) dohľad nad pracovnými podmienkami,

b) posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu.

Cieľom pdf článku s názvom Pracovná zdravotná služba v základnej škole a jej dokumentácia, ktorý RAABE aktuálne vydáva, je informovať riaditeľov základných škôl, aká dokumentácia je v súvislosti s PZS potrebná, aké povinnosti im z toho vyplývajú a ako tieto povinnosti čo najlepšie vyriešiť, t.j. na koho sa obrátiť, čo všetko by mala obsahovať zmluva s PZS a o čom všetkom treba poskytovateľa informovať, aby sa predišlo možným nedorozumeniam.

Dodajme, že RAABE v najbližších dňoch vydá aj pdf články pre materské a stredné školy, v ktorých bude problematika pracovnej zdravotnej služby a jej dokumentácie spracovaná so zreteľom na povinnosti aj týchto typov škôl.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte