4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marti.ka
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň. Naša nová zamestnankyňa - vychovávateľka ŠKD má takéto vzdelanie :
1. stredné vzdelanie s maturitou : Agropodnikanie ukončené v r. 1997
2. doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na získanie pedagogickej spôsobilosti na výchovnovzdelávaciu
činnosť na školách a školských zariadeniach, záverečná skúška z pedagogiky, psychológie a teórie a metodiky
výchovy mimo vyučovania. ukončené v r. 2000
3. bakalár sociálnej práce - sociálna politika, metódy sociálnej práce 2007
4. magister sociálnej práce - metódy sociálnej práce, Sociálna politika, Teória sociálnej práce 2009
5. doktor filozofie - názov rigoróznej práce - činnosti sociálneho pracovníka v školskom prostredí v oblasti prevencie sociálnopatologických javov, Sociálna politika, Metódy sociálnej práce, Teória sociálnej práce
Doteraz pracoval ako radca a referent v štátnej správe.
Uvažujem správne, že táto naša zamestnankyňa je kvalifikovaná ako vychovávateľka na úrovni USO a teda má byť zaradená s ohľadom na VŠ II. stupňa iného ako požadovaného do 9. platovej triedy ako začínajúca a po ukončení adaptačného vzdelávania ostane tiež v 9. platovej triede? Ďakujem.

Taktiež by som sa chcela spýtať, či štúdium špeciálnej pedagogiky - špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých je plnením kvalifikačných predpokladov pre vychovávateľku ŠKD podľa vyhlášky č. 437/2009, príloha č. 1, časť XIII., bod A, číslo 6 v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy) alebo číslo 10 v študijnom odbore liečebná alebo špeciálna pedagogika. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky v ŠKD

V prvom prípade uvažujete správne, nebudem písať to isté. V druhom prípade mi chýba presný rozpis ako ste ho urobili v prvom prípade, pretože tá špeciálna pedagogika je veľmi špeciálna a špecifická. Prikláňam sa k bodu 10, bod 6 asi nie. Dôležité sú štátne skúšky, aspoň jedna je z didaktiky alebo metodiky predmetov alebo výchovy mimo vyučovanie a podobne ?, lebo sa mi to zdá neučiteľské zameranie, i keď v názve je pedagogika. Odbor 1.1.6 Špeciálna pedagogika je neučiteľský, pozrite to alebo napíšte štátne skúšky.

Marti.ka
Zaradenie vychovávateľky v ŠKD

Dobrý deň, ďakujem za promptnú odpoveď. Štátna skúška je z týchto predmetov : pedagogika mentálne postihnutých pre učiteľov, špeciálne metodiky predmetov špeciálnej základnej školy, špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika a diplomová práca : Výchova k zdraviu u detí s mentálne postihnutím. Bol by takýto pedagogický zamestnanec kvalifikovaný aj ako vychovávateľ ŠKD, aj ako učiteľ 1. stupňa ZŠ, príloha č. 1, časť III. , bod A, číslo 15 v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)? Veľa uchádzačov o pozíciu učiteľov má práve vyštudovanú špeciálnu pedagogiku a stále nemám jasno, či spĺňajú kvalifikačné požiadavky. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky v ŠKD

Presne tak ako som napísala v predchádzajúcej odpovedi - toľko druhov a špecifických zameraní špeciálnej pedagogiky sa u nás študuje, že je až neprehľadné a hlavne nejednotné posúdenie. Veľa uchádzačov o pozíciu učiteľa základnej školy má vyštudovanú špeciálnu pedagogiku, ale špeciálneho pedagóga nenájdete. Táto Vaša uchádzačka má učiteľský smer, snáď jej to môžete uznať na činnosť vychovávateľky a učiteľky prvého stupňa. Nie som o tom plne presvedčená. Pozrite ešte profil absolventa a keď to uviedli pri akreditácii, tak to uznajte. Ospravedlňujem sa, že neodpovedám jednoznačne.