3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ani
P. Pavlíková

Dobrý deň.
Na Filozofickej fakulte UKF v Nitre som skončila Anglický jazyk - Phare učiteľstvo všeobecnovzdel.predmetov/ v r. 2000./ Od šk.r.2000/2001do 2014/2015 som učila ANJ. Od šk. roku 2015/16 učím na prvom stupni a medzitým v r. 2017 na UK Bratisalva v rámci rozširujúceho študia /2roky/ som skončila učiteľstvo pre prvý stupeň. Chcem sa opýtať, či podľa zákona 41/1996 paragraf 9 odsek d/ je možné mi uznať toto študium ako náhradu za prvú kvalifikačnú skúšku.
Za rýchlu odpoveď ďakujem.
Anita Cs.

41/1996
§ 9
Uznanie náhrady kvalifikačnej skúšky
(1)
Po piatich rokoch pedagogickej praxe sa ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky uznáva

d)
absolvovanie rozširujúceho štúdia pre získanie spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu alebo študijného odboru alebo absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na pedagogickej fakulte alebo filozofickej fakulte,

Maria Pavlikova
Náhrada 1. kvalifikačnej skúšky

Vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z. z. bola od 1. 11. 2009 zrušená a od tohto termínu sa náhrady kvalifikačných skúšok neuznávajú. Za rozširujúce štúdium Vám nemožno uznať ani 60 kreditov, pretože takáto možnosť bola od 1.9. 2015 vypustená.

Ani
náhrada atestácie

ďakujem.