Uznanie náhrady prvej a druhej atestácie

21.12.2009
Legislatíva
Personalistika

Čo hovorí zákon č. 317/2009 Z. z. o uznávaní prvej a druhej atestácie za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré sa podľa doterajších predpisov považovali za náhradu prvej alebo druhej kvalifikačnej skúšky?

Ustanovenie § 61 ods. 11 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov hovorí, že: „Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré sa podľa doterajších predpisov uznávalo ako náhrada prvej kvalifikačnej skúšky alebo druhej kvalifikačnej skúšky a ktoré sa ukončí po 1. novembri 2009, sa uznáva ako vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie.“

Na vysvetlenie uvedeného ustanovenia je potrebné zadefinovať, čo je možné považovať za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré sa uznávalo podľa ustanovenia § 9 ods. 1 Legislatíva MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Ustanovenie § 9 ods. 1 citovanej Legislatíva po piatich rokoch pedagogickej praxe považuje za náhradu prvej kvalifikačnej skúšky:
a) získanie titulu po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky alebo bez vykonania štátnej rigoróznej skúšky absolventom, ktorí počas celého štúdia na vysokej škole dosahovali výborné študijné výsledky, vykonali štátnu záverečnú skúšku s výborným prospechom a absolvovali štúdium s vyznamenaním, alebo získanie titulu na vysokých školách a fakultách podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990,
b) absolvovanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa neučiteľského študijného odboru a absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia nadväzujúceho na získaný študijný odbor,
c) absolvovanie postgraduálneho štúdia zakončeného záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990,
d) absolvovanie rozširujúceho štúdia pre získanie spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu alebo študijného odboru, alebo absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na pedagogickej fakulte alebo filozofickej fakulte,
e) absolvovanie dvojročného špecializačného inovačného štúdia alebo dvojročného špecializačného kvalifikačného štúdia schváleného ministerstvom,
f) umiestnenie sa na prvom až treťom mieste celoštátneho kola tvorby svojpomocne zhotovených, akreditovaných a patentovaných učebných pomôcok, ktoré boli odovzdané do výroby,
g) autorstvo učebníc a učebných osnov, ktoré boli schválené ministerstvom a vydané,
h) absolvovanie rigoróznej skúšky,
i) umiestnenie na prvom až treťom mieste v celoštátnom kole pedagogického čítania.

Z uvedeného vyplýva, že nie všetky náhrady sú ďalším vzdelávaním pedagogických zamestnancov. Odpoveď, ktoré to sú, nájdeme vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý definoval ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Týmto predpisom bola vyhláška MŠ SR č. 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov, ktorá v ustanovení § 3 hovorí, že formy ďalšieho vzdelávania sú:
a) uvádzanie začínajúcich pedagogických pracovníkov do praxe,
b) príprava vedúcich pedagogických pracovníkov, ktorým patrí príplatok za riadenie,
c) priebežné vzdelávanie, špecializačné inovačné štúdium,
d) špecializačné kvalifikačné štúdium,
e) rozširujúce štúdium.

V zmysle uvedeného môžeme konštatovať, že na účely uplatnenia § 61 ods. 11 zákona č. 317/2009 Z. z. možno za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré sa podľa doterajších predpisov považovalo za náhradu prvej kvalifikačnej skúšky považovať len špecializačné inovačné štúdium, špecializačné kvalifikačné štúdium a rozširujúce štúdium. Získanie titulu po vykonaní rigoróznej skúšky, doplňujúce pedagogické štúdium, tvorba učebných pomôcok, autorstvo učebníc a pedagogické čítanie sa za takéto vzdelávanie nepovažujú, a teda nemožno za ne, s použitím ustanovenia § 61 ods. 11 zákona č. 317/2009 Z. z., po 1. novembri 2009 uznať prvú atestáciu.

Podľa § 9 ods. 2 Legislatíva MŠ SR č. 41/1996 Z. z. po desiatich rokoch pedagogickej praxe a po absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo po uznaní náhrady prvej kvalifikačnej skúšky podľa ods. 1 sa ako náhrada druhej kvalifikačnej skúšky uznáva získanie vedeckej hodnosti alebo vedecko-akademickej hodnosti, alebo umelecko-akademickej hodnosti, alebo akademicko-vedeckého titulu z vednej oblasti pedagogiky, psychológie, z aprobačného predmetu alebo z iného univerzitného odboru, alebo z odboru technických, ekonomických a poľnohospodárskych vied alebo získanie akademického titulu v študijných odboroch podľa osobitného predpisu.

Ak bola pedagogickému zamestnancovi pred účinnosťou zákona č. 317/2009 Z. z. priznaná náhrada druhej kvalifikačnej skúšky podľa § 9 ods. 2 citovanej Legislatíva, považuje sa takýto zamestnanec od 1. novembra 2009 za pedagogického zamestnanca s druhou atestáciou.

Zdenko Krajčír

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či za kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky, ak ju nepotrebujem ku svojej práci, mám získať 1. atestáciu, toto štúdium som začala v roku 2010 a ukončila 2013. Doteraz mi to nikto nevedel kvalifikovane povedať. Ďakujem

Považujem za diskrimináciu to, že učiteľ, ktorý začal rigorózne konanie pred začatím platnosti zákona 317/2009 nemá nárok na uznanie rigoróznej skúšky ako náhrady za prvú atestáciu. Je mi ľúto, že kompetentní zabudli na takýchto učiteľov a diskriminovali ich týmto zákonom. Bolo by fér, ak by pre nich v zákone uviedli výnimku.

Po prečítaní tohto článku som rozčarovaný. Podľa všetkého ani sami autori zákona 317/2009 nevedeli, čo spôsobili. Konkrétne v ustanovení § 61 ods. 11, keď má "ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov" upravovať zákon 42/1996, ktorý bol vlastne zákonom 317/2009 zrušený, tak to je smiešne. Myslím, že autori sami nevedeli, čo zrušia. Nemyslím, že chceli zrušiť niektoré spôsoby náhrad za I.atestáciu (rigorózna skúška, doplňujúce pedagogické štúdium, tvorba učebných pomôcok, autorstvo učebníc a pedagogické čítanie) od 1. novembra 2009. Jednoducho to dobabrali a zhoršili niektorým učiteľom život svojou neprofesionalitou. Niečo neskutočné.