33 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Janka Maťašovská
kvalifikovanosť učiteľa

Dobrý deň, prosím Vás, považuje sa učiteľ z 2. stupňa ZŠ, ktorý má v aprobácii výchovu za kvalifikovaného, ak učí výchovu aj na 1. stupni? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť učiteľa

Kvalifikačné predpoklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z. Pre učiteľov na prvom stupni základnej školy v prílohe č. 1, časť III. Pod písm. A v bode 9 je uvedené, že na vyučovanie aprobačných predmetov formy vysokoškolského vzdelania druhého stupňa učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov pre 5. - 9. ročník základnej školy .... Platí to pre všetky aprobačné predmety, ktoré sa vyučujú na prvom stupni základnej školy.

samsung171
Kvalifikácia - Atestácia I.

Dobrý večer, som študentom doktorandského štúdia v odbore Sociálna politika. Momentálne mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa v odbore Sociálne služby a poradenstvo. Ďalej si rozširujem vzdelanie (Rigoróznym konaním) a pracujem ako vychovávateľ v Detskom domove. Ak sa smiem spýtať, čo všetko je potrebné, aby som sa mohol prihlásiť na Atestáciu č.1 pre vychovávateľov. Pekný zvyšok dňa. Ďakujem.

viktoria7
učiteľka v mš

Dobrý deň, chcela by som sa informovať akým najrýchlejším štúdiom môžem získať kvalifikáciu na učiteľku v MŠ kedže mam ukončený 2. stupeň sociálnej práce a DPŠ na sociálnej práci.
Ďakujem

2Nika66
Učiteľka MŠ

Dobrý deň, pracujem ako učiteľka v štátnej materskej škole, mám 7 ročnú prax v MŠ. Chcela by som sa opýtať do akej platovej triedy by som mala byť zaradená, ak som vyštudovala strednú pedagogickú školu - odbor Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. V decembri v roku 2016 som úspešne obhájila 1. atestáciu (v mojom odbore). V aktuálnom roku 2018 by som mala ukončiť I. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore Predškolská a elementárna pedagogika a získať titul Bc. (Vďaka 1. atestácií som momentálne v 9. triede, avšak pre informácie z okolia som si nie celkom istá, či pôjdem do 10. platovej triedy po dosiahnutí Bc.) Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť učiteľa

Na základe uvedeného spĺňate kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. K tomuto vzdelaniu ste vykonali prvú atestáciu. Patrí Vám zaradenie do kariérového stupňa učiteľka materskej školy s prvou atestáciou, čomu zodpovedá zaradenie do 9. platovej triedy. Po ukončení vysokoškolského vzdelania prvého stupňa  budete zaradená do kariérového stupňa samostatná učiteľka materskej školy so zaradením do 9. platovej triedy. V súlade s § 49 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. vykonaná atestácia platí len pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a príslušný stupeň a odbor vzdelania pedagogického zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal. Atestácia Vám platí iba k úplnému strednému odbornému vzdelaniu. Do 10. platovej triedy by ste postúpili, keby ste absolvovali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa predškolskej pedagogiky.

2Nika66
Kvalifikovanosť učiteľa 2

Na jednu otázku ste mi už zodpovedali, avšak ma ešte zaujíma, či závisí poradie dosiahnutého vzdelania (stredná škola, vysoká škola, 1. atestácia) do zaradenia v platovej triede, pokiaľ ide o učiteľku MŠ.
Vysvetlím na príklade : učiteľka v MŠ s niekoľko ročnou praxou absolvovala strednú pedagogickú školu v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, následne o niekoľko rokov dosiahla prvý stupeň v odbore Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) a potom si spravila 1. atestáciu (týkajúcu sa svojho odboru). Rovnako platí, že do 10. platovej triedy postúpi, ak absolvuje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa predškolskej pedagogiky?
otázka č. 2 - ak má učiteľka v mš strednú školu gymnázium, ale následne na to má absolvovaný prvý stupeň v študijnom programe - Predškolská a elementárna pedagogika, v studijnom odbore - Predškolská a elementárna pedagogika,a aj druhý stupeň v odbore Predšk. a elem. ped., v studijnom programe - Učiteľstvo pre primárne vzdelanie. Patrí do 9. či 10 platovej triedy?
Ďakujem za pomoc a ochotu pri zodpovedaní otázok.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť učiteľa 2

Ak učiteľka materskej školy absolvuje vzdelanie v poradí uvedenom v otázke č. 1 je dôležitá skutočnosť, či vykonala prvú atestáciu nadväzujúcu na úplné stredné odborné vzdelanie alebo nadväzujúce na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predškolská pedagogika. ÚSO + atestácia = 9 platová trieda VŠ 1. stupňa + atestácia = 10. platová trieda. V druhom prípade učiteľke patrí zaradenie do 9. platovej triedy, pretože vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vykonala síce v odbore predškolská pedagogika, ale v programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, čo je prvý stupeň základnej školy. Štátne skúšky, ktoré vykonala nie sú pre materskú školu. Kvalifikovaná je na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa a patrí do 9. platovej triedy.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť učiteľa 2

Ak učiteľka materskej školy absolvuje vzdelanie v poradí uvedenom v otázke č. 1 je dôležitá skutočnosť, či vykonala prvú atestáciu nadväzujúcu na úplné stredné odborné vzdelanie alebo nadväzujúce na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predškolská pedagogika. ÚSO + atestácia = 9 platová trieda VŠ 1. stupňa + atestácia = 10. platová trieda. V druhom prípade učiteľke patrí zaradenie do 9. platovej triedy, pretože vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vykonala síce v odbore predškolská pedagogika, ale v programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, čo je prvý stupeň základnej školy. Štátne skúšky, ktoré vykonala nie sú pre materskú školu. Kvalifikovaná je na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa a patrí do 9. platovej triedy.

zuzulkkaa
učiteľka ANJ, aprobačný predmet

Dobrý deň.
1. Chcem sa opýtať, či som kvalifikovaná na vyučovanie Anglického jazyka na 1. a na 2. stupni ZŠ, ak mám ukončené Mgr. štúdium špeciálnej pedagogiky a štátnu jazykovú skúšku z ANJ.

2. Ak si chcem rozšíriť svoju spôsobilosť o aprobačný predmet, musím si najprv dokončiť rozširujúce vzdelávanie primárnej pedagogiky, alebo je možné hneď rozširujúce štúdium napr. slovenského jazyka a literatúry?

Maria Pavlikova
Učiteľka AJ, aprobačný predmet

Vašim vzdelaním spĺňate kvalifikačný predpoklad na vyučovanie anglického jazyka na základnej škole. Neuvádzate vykonané štátne skúšky, ktoré sú na posúdenie kvalifikovanosti dôležité, tak na druhú otázku neviem odpovedať.

zuzulkkaa
aprobačný predmet

Mám štátnu skúšku z predmetov: pedagogika mentálne postihnutých pre učiteľov, špeciálno-pedagogická diagnostika a prognostika a špeciálne didaktiky vzdelávacích oblastí ŠZŠ.

Maria Pavlikova
Aprobačný predmet

Pri posudzovaní Vášho vzdelanie je dôležité, či máte učiteľský alebo neučiteľský smer. Predpokladám, že učiteľský. Ak máte učiteľský smer, tak, aby ste si rozšírili kvalifikáciu, stačí absolvovať na vysokej škole rozširujúce štúdium v súlade s § 8a zákona č. 317/2009 Z.z . Ak chcete získať kvalifikáciu pre prvý stupeň základnej školy, tak rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky, ale ak plánujete učiť slovenský jazyk, tak rozširujúce štúdium slovenského jazyka alebo hociktorého predmetu, ktorý sa na základnej škole vyučuje. Rovnako môžete absolvovať aj rozširujúce štúdium predškolskej pedagogiky.

Škovránková
kvalifikácia

Dobrý deň
Chcem sa spýtať mám ukončené štúdium v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov ukrajinský jazyk - hudobná výchova. Budem kvalifikovaná ak budem učiť v nultom ročníku.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Kvalifikačné predpoklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z. Pre učiteľov na prvom stupni základnej školy v prílohe č. 1, časť III. Pod písm. A v bode 9 je uvedené, že na vyučovanie aprobačných predmetov formy vysokoškolského vzdelania druhého stupňa učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov pre 5. - 9. ročník základnej školy .... Platí to pre všetky aprobačné predmety, ktoré sa vyučujú na prvom stupni základnej školy. Ste kvalifikovaná učiteľka pre prvý stupeň základnej školy, vrátane nultého ročníka, ale len na predmety hudobná výchova a ukrajinský jazyk. Ak budete učiť na prvom stupni, tak aby ste splnili kvalifikačnú požiadavku podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z., musíte učiť tieto predmety v rozsahu jednej polovice miery vyučovacej povinnosti zníženej o jednu hodinu, t. j. 10 alebo 11 hodín podľa ročníka.

2Nika66
kvalifikácia - učiteľka MŠ

Pekný deň, prajem. Poprosím Vás o pomoc pri zodpovedaní otázok.
Ak si učiteľka v MŠ s niekoľko ročnou praxou, s najvyšším dosiahnutým vzdelaním - stredná odborná škola (pedagogická) spraví prvú atestáciu, patrí do 9. platovej triedy. Ak si potom spraví bakalára v odbore predškolská a elementárna pedagogika stále zostáva v 9. platovej triede. Je pravda, že takáto učiteľka môže opätovne vykonať prvú atestáciu, ktorá sa tentokrát bude viazať na najvyššie dosiahnuté vzdelanie - čiže Bc., a dostať sa tak do 10. platovej triedy? Môže opätovne použiť získané kredity z absolvovaného predatestačného vzdelávania (čo je 30 kreditov) a iných absolvovaných vzdelávaní, napísať atestačnú prácu v požadovanom rozsahu a podať žiadosť na obhajobu? Ak áno, treba podať žiadosť do istej lehoty, respekt. termínu? Napr. do dvoch rokov od ukončenia prípravného atestačného vzdelávania? (hoci viem, že zákon o platnosti kreditov na 7 rokov sa zrušil, avšak som si nie celkom istá, či sa zákon vzťahuje aj na prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu). Ďakujem za odpoveď....

Melánia Gribová...
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, reagujem na Vašu odpoved 2.5.o zaradení do platovej triedy. Dňa 8.6.2015 na dotaz Anina ktorá mala rovnaku prosbu ste ju zaradili ako budúcu učiteľku materskej školy po doplnení pomaturitného vzdelania do 9 platovej triedy. Prečo ja s rovnakou vysokou školou ekonomickych predmetov ? strednou prd. školou a prvou atestackou mám byt zaradená do 9 pl. triedy?

Vera P
Kvalifikácia

Dobrý deň, mám ukončenú VŠ II. stupňa na PdF v Nitre v odbore vychovávateĺstvo. Štátnicu mám z pedagogiky a psychológie. Chcela by som učiť na II. stupni ZŠ. Môžem si rozšíriť svoju spôsobilosť o aprobačný predmet a následne si ešte spraviť 2 ročné DPŠ? Budem kvalifikovaná na vyučovanie na II.stupni? Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Neviem, či Vás prijmu na rozširujúce štúdium ďalšieho aprobačného predmetu, keď nie ste učiteľka a neviem o aký ďalší predmet si chcete rozšíriť kvalifikáciu, keď nemáte žiadny. Je to netypický postup až následne absolvovať DPŠ. Ak Vám to vysoká škola umožní, ja proti tomu nebudem namietať.

lucia123
Kvalifikovanost na informatiku na I stupni zs

Dobrý deň chcem sa opýtať na to, či postačuje na vyučovanie informatiky na I stupni ZŠ aj maturitná skúška ak ju má daný učiteľ vykonanú. A všetky ostatné predpoklady na vyučovanie spĺňa. Myslím VŠ druhého stupňa učiteľstvo akademických predmetov. Dakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť na informatiku na I. stupni ZŠ

Maturitná skúška z nejakého predmetu nie je plnením kvalifikačného predpokladu na vyučovanie konkrétneho predmetu na základnej škole, rovnako ako ani maturitná skúška zo slovenčiny nie je plnením kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu slovenský jazyk a literatúra.

lucia123
Prosím o vysvetlenie

Zákon o kvalifikovanosti pre prvý stupeň v časti 18. Len na vyučovanie informatiky. Boli by ste mi ho vysvetlili prosim

Viktoria M
Prosím o vysvetlenie

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, na aký titul mám nárok, pretože som si robila rigoróznu prácu 19.decembra 2001 a získala som titul PhDr., ale nemám 5 rokov sústavne po sebe pedagogickú prax, lebo som pracovala v zahraničí a bola som na materskej a preto nepatrím do 11.triedy, a ako je to s titulom? Môžem ho používať pred menom?
Ďakujem za odpoveď

Monika Poláčková
Zaradenie do platovej triedy

Dobry den, chcem sa spytat. Mam strednu skolu-pedagogicku a socialnu akademiu, vysoku skolu sociálnu pracu. Pracujem 7 rok ako učiteľka v MS ako samostatny pedagogicky zamestnanec. Som zaradená do 8.platovej triedy, je to správne? Zamestnávatelom je obec. Vdaka .

Maria Pavlikova
Lucia123

Doplním, čo sa týka bodu 18 v časti III. prílohy č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. platnosť uvedenej kombinácie vzdelaní skončila 31. 12. 2013. Rovnako je aj s bodom 33 časti V. písm. A. Podľa môjho názoru maturita nepostačuje, bolo to iba v prechodnom období. Tie dátumy, ktoré sú vo vyhláške uvedené, majú svoje opodstatnenie, potom by tam nemuseli byť. Ak by ste však posudzovali kvalifikovanosť učiteľa pred 31. 12. 2013, t. j., že informatiku učí od tej doby doteraz a naďalej, tak by bola postačujúca aj maturita. Takto som to neposudzovala.

irimit
Kvalifikovanosť

Dobrý deň, prosím Vás,môže sa učiteľ s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra považovať za kvalifikovaného ak učí na prvom stupni? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z.z., príloha č. 1. Pre učiteľov prvého stupňa základnej školy v časti III. U Vás možno uplatniť pod písm. A bod 9, na základe ktorého ste kvalifikovaný učiteľ na prvom stupni základnej školy na vyučovanie slovenského jazyka.

Jaroslav258
Specialna pedagogika v materskej skole

Dobry den, prosim o radu. Mam zaujem studovat specialnu pedagogiku na PU, vzhladom k tomu, ze v nasom regione je velky pocet deti z MRK. Aj v nasej materskej skole je vela deti z MRK. Sme zapojeni do NP PRIM a neustale sa vyzaduje specialny pedagog a doposial je to miesto neobsadene. Som kvalifikovana ucitelka s vysoskolskym vzdelanim II. stupna, s 2. atestaciou v odbore Predskolska a elementarna pedagogika. Po dlhorocnych praktickych skusenostiach by som dokazala robit aj pracu specialneho pedagoga v materskej skole. Potrebujem byt ale kvalifikovana. Prosim Vas pani Pavlikova, aky odbor by som si mala vybrat, aby som neodbocila z mojej kvalifikacie? Posunie ma to vyssie v platovej triede?
Dakujem

irimit
Školská jedáleň

Dobrý deň, sme ZŠ s právnou subjektivitou. Zriaďovateľ školy plánuje zriadiť školskú jedáleň pri ZŠ. Musí teda (zriaďovateľ - obec) aj v tomto prípade požiadať ministerstvo školstva o zaradenie do siete do 31.marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť zriadená ŠJ pri Základnej škole?
Ďakujem

Katarina Marien...
Kvalifikovanosť

Dobrý deň,
mám vyštudované Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v aprobácii Matematika-Prirodopis pre 5.-9. ročník ZŠ.
Vedeli by ste mi poradiť akým spôsobom by som si toto štúdium mohla rozšíriť, aby som dané predmety mohla učiť na SŠ ako kvalifikovaný učiteľ.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Dobrý deň,
potrebné informácie môžete získať na príslušnej vysokej škole aj s podmienkami štúdia. Ja takéto informácie nemám a nemám informácie o Vašom ukončenom štúdiu, na ktoré budete nadväzovať.

Katarina Marien...
Kvalifikovanosť

Ďakujem za odpoveď.
Ešte by som sa rada spýtalq či som so svoiím VŠ vzdelanim II.stupňa v obore Učiteľstvo všeob.-vzdel.predmetov v aprobácii Matematika-Prírodopis, kvalifikovaná učiť tieto predmety na strednej škole, poprípade aspoň v nultom ročníku bilingválneho gymnázia.
Ďakujem vopred za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Dobrý deň,
odpovedala som Vám, že bohužiaľ túto oblasť nesledujeme a nemám ani Vaše vysvedčenie, ani profil absolventa, musíte sa postarať sama.