7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Anna Vaňo
Anna

dobrý deň
chcela by som sa opýtať do pracovného pomeru sme prijali učiteľku MŠ - ukončenú má vysokú školu: Bc. v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika v programe pred a elem. pedag. sociálne znevýhodnených skupín
Mgr. odbor - učiteľstvo a pedagogické vedy v programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Počas adaptačného vzdelávania by som ju zaradila do 6 platovej triedy a po ukončení vzdelávania do 7. platovej triedy.?

Maria Pavlikova
Anna

V prípade Vašej učiteľky je rozhodujúce, kedy ukončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a kedy ste ju prijali do pracovného pomeru. Keďže konkrétne údaje neuvádzate, je mi ťažko odpovedať. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. V uvedenej vyhláške sú vzdelania zoradené podľa rokov ukončenia a na základe toho sa posudzuje kvalifikovanosť.

Anna Vaňo
zaradenie zamestnanca

Dobrý deň, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ukončila 15.6.2020 a do pracovného pomeru ju prijímame od 1.3.2021

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. V 1. bode je uvedený odbor učiteľstvo a pedagogické vedy a študijný program učiteľský zameraný na predškolskú pedagogiku. Tento program Vaša učiteľka nemá. Má študijný program zameraný na primárne vzdelávanie, ktorý je uvedený v spomínanej prílohe v II. časti v 1. bode, ktorý je kvalifikačný predpoklad pre učiteľku prvého stupňa základnej školy. Keby uvedené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ukončila do 31.08.2019, tak by bola kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa Prílohy č. 1, I. diel, I. časti, Oddiel A, 3. bod a bola by zaradená v 7.platovej triede. Vašom prípade, pani učiteľke dáte podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov splniť kvalifikačný predpoklad, ktorým je rozširujúce štúdium na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ materskej školy. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ju zaradíte do 7. platovej triedy s uplatnením § 83 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z., ale podmienku musí splniť. V opačnom prípade po štyroch rokoch sa vráti do 6. platovej triedy. Podmienka štyri roky sa počíta od prvého pracovného pomeru v školstve, nielen vo Vašej škole bez ohľadu, či mala danú podmienku alebo nie.

Anna Vaňo
zaradenie zamestnanca

ešte sa chcem opýtať ak povie že túto podmienku nesplní lebo o to nemá záujem môžem ju od začiatku nechať v 6. platovej triede ? alebo ju musím zaradiť po dokončení adaptačného vzdelávania do 7. a až po 4 rokoch do 6 ?

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca

Zákon č. 138/2019 v § 83 ods. 1 umožňuje pedagogickému zamestnancovi možnosť doplniť si vzdelanie a podľa ods. 4 pre zamestnávateľa považovať ho za kvalifikovaného. Presne tak ako som Vám to napísala v predchádzajúcej odpovedi, musíte využiť tieto zákonné ustanovenia a oznámiť to zamestnancovi písomne a po uplynutí lehoty konať tak, aká bude skutočnosť.

Anna Vaňo
odpoveď z ministerstva školstva

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci sa do platovej triedy zaraďujú podľa získaného stupňa vzdelania v nadväznosti na spĺňanie kvalifikačných predpokladov ustanovených osobitným predpisom a získaného kariérového stupňa.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa materskej školy sú ustanovené v prílohe č. 1, 1. diel, I. časť vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Absolvovaním bakalárskeho študijného programu predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika a absolvovaním magisterského študijného programu učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy (štúdium začaté v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika) spĺňa v žiadosti uvedená učiteľka kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.

Kombinácia získaného vysokoškolského vzdelania 1. stupňa v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika v rovnomennom študijnom odbore spolu s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika je podľa oddielu A, bod 3 vyššie uvedenej časti vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. splnením kvalifikačných predpokladov pre učiteľov materských škôl na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa pre tých absolventov, ktorí vysokoškolské štúdium získali do 31.8.2019, prípadne pre tých, ktorí magisterské štúdium začali študovať do 31.8.2019 v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika a štúdium ukončili už v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.

Až do ukončenia adaptačného vzdelávania prináleží v žiadosti uvedenej učiteľke zaradenie do 6. platovej triedy spolu s príplatkom začínajúceho pedagogického zamestnanca v sume ustanovenej § 14c zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Riaditeľ školy je povinný zaradiť začínajúceho pedagogického zamestnanca do adaptačného vzdelávania najneskôr do piatich dní od vzniku pracovného pomeru (§ 51 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z.). Začínajúci pedagogický zamestnanec je povinný absolvovať a úspešne ukončiť adaptačné vzdelávanie najneskôr do dvoch rokov od nástupu do prvého pracovného pomeru, v ktorom vykonáva pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca; lehota na ukončenie adaptačného vzdelávania sa predlžuje o prerušenie výkonu pracovnej činnosti z dôvodu čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo pracovnej neschopnosti, ktorá trvá najmenej 90 dní (§ 31 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.).

Po ukončení adaptačného vzdelávania bude v žiadosti uvedenej učiteľke prináležať zaradenie do kariérového stupňa samostatná učiteľka materskej školy a do 7. platovej triedy.​