2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Nana21
Preradenie do inej kategórie PZ a § 83 ods. 2

Máme zamestnankyňu, ktorá má ukončené nasledovné vzdelania:
- Univerzita M. Bella, Pedagogická fakulta – VŠ I. stupňa - študijný odbor pedagogika , študijný program pedagogika vychovávateľstvo – titul Bc. - 2016
- Univerzita M. Bella, Pedagogická fakulta – VŠ II. stupňa – študijný odbor pedagogika, študijný program sociálna práca – titul Mgr. - 2018
- Univerzita M. Bella - Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov a
študijných odborov a vykonané štátne skúšky podľa § 8b ods. 1 písm. a) z.č. 317/2009 Z. z. (záverečné skúšky – všeobecná pedagogika, psychológia,
didaktika vyučovacích predmetov) – 25.1.2020.
Tento rok končí rozširujúce štúdium pre učiteľa I. stupňa ZŠ.
Dva roky vykonávala u nás pracovnú činnosť vychovávateľky a rok a pol pracovnú činnosť pedagogického asistenta.
Od 1.3.2021 ju chceme preradiť na výkon pracovnej činnosti učiteľky pre I. stupeň ZŠ.
Nakoľko sa na ňu vzťahuje § 83 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. do dohody o zmene pracovnej zmluvy jej zakomponujeme podmienku, že je povinná po preradení do inej kategórie splniť kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu najneskôr do dvoch rokov odo dňa preradenia. A podľa § 83 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. počas plynutia tejto lehoty sa považuje za pedagogického zamestnanca spĺňajúceho kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti učiteľky I. stupňa ZŠ a zaradíme ju do 7 . platovej triedy a do kariérového stupňa samostatný PZ ?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Preradenie do inej kategórie PZ a § 83 ods. 2

Predpokladám, že Vašej zamestnankyni ste dali podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. od vzniku pracovného pomeru vychovávateľky absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium rozširujúci modul na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon činnosti vychovávateľky, prípadne pedagogického asistenta. Ak namiesto toho študuje rozširujúce štúdium pre prvý stupeň základnej školy a súčasne ju hodláte preradiť do kategórie učiteľka pre prvý stupeň základnej školy, tak od 1. 3. 2021 jej dajte aj podmienku podľa § 83 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. a v súlade s § 83 ods. 4 uvedeného zákona ju zaraďte do kariérového stupňa samostatná učiteľka, ktorému zodpovedá 7. platová trieda.