3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Henrieta74
KVALIFIKOVANÉ VYCHOVÁVATEĽKY

Dobrý deň pani Pavlíková, obraciam sa na Vás s prosbou o posúdenie splnenia kvalifikačných predpokladov p. vychovávateliek.

Prvá ukončila Obchodnú akadémiu maturitnou skúškou. Je absolventkou Katolíckej univerzity, program Sociálna práca - odbor sociálna práca (Bc. a Mgr.). Doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na vyučovanie predmetov sociálnej práce na základných a stredných školách. V r. 2016 prvýkrát nastúpila do školstva ako vychovávateľka - adaptačné vzdelávanie úspešne ukončila v r. 2017.
Moja otázka znie: Je kvalifikovanou vychovávateľkou v ŠKD ZŠ a patrí jej zaradenie do PT 7? Ak nie je kvalifikovaná, bude zaradená v PT 6 ako nekvalifikovaná alebo vzhľadom na úspešné absolvovanie adaptačného vzdelávania ako samostatná v PT 6?

Druhá pani vychovávateľka ukončila Katolícku strednú pedagogickú školu - odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Na Prešovskej univerzite v Prešove úspešne absolvovala bakalárske štúdium v odbore vychovávateľstvo. V r. 2007 úspešne absolvovala magisterské štúdium v programe sociálna pedagogika, odbor pedagogika. V školstve pôsobí od r. 1987.
Môžeme ju zaradiť do PT 7 ako samostatnú vychovávateľku s uznaním Mgr. vzdelania v programe sociálna pedagogika, odbor pedagogika? Alebo jej patrí zaradenie len do PT 6 s ohľadom na Bc. vzdelanie?

Ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikované vychovávateľky

Ak by sme posudzovali plnenie kvalifikačných predpokladov Vašich vychovávateliek v školskom klube detí podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. tak na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa sú nekvalifikované. Potrebovali by absolvovať minimálne štátnu skúšku z mimoškolskej pedagogiky alebo pedagogiky voľného času. Možno by viac napovedali štátne skúšky. Zatiaľ ich zaraďte do 6. platovej triedy a po vydaní novej vyhlášky to porovnajte.

Henrieta74
Kvalifikované vychovávateľky

Doplňujúce informácie:

Absolventka Obchodnej akadémie a sociálnej práce (Bc., Mgr.) - doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na vyučovanie predmetov sociálnej práce na základných a stredných školách - záverečná skúška z predmetov:
- didaktika predmetov sociálnej práce
- didaktika a teória výchovy
- všeobecná pedagogika
- špeciálna pedagogika
- základy psychológie

Je teda možné posúdiť ju na základe týchto štátnych skúšok ako kvalifikovanú vychovávateľku a zaradiť ju do PT 7? (v zmysle zrušenej vyhlášky)

Ďakujem.