Zaujímavé motivačné techniky

20.12.2010
Vzdelávanie a výchova

Motivácia žiakov patrí k významným faktorom vplývajúcim na vyučovací proces. V prípade, že učiteľ nevenuje motivácii žiakov dostatočnú pozornosť, znižuje efektívnosť svojho pedagogického snaženia. Aké možnosti má učiteľ v procese motivácie svojich žiakov? Akým spôsobom môže prispieť k zefektívneniu vyučovacieho procesu?

Vonkajšia a vnútorná motivácia

Vnútorná motivácia poskytovaná jedincovi zvnútra nie je teda závislá od jeho okolia. Vnútorne motivovaného žiaka uspokojuje samotné učenie. Medzi vnútorné motívy pri učení patrí sebarealizácia, zvedavosť, radosť z objavu, výkonnosť, potreba pochopiť, spolupracovať s druhými, niekam patriť a i. Na vnútornú motiváciu žiaka je potrebné, aby učenie vnímal ako pre seba zmysluplné.

Dôležité je, aby učiteľ dokázal nájsť prepojenie medzi vedomosťami, ktoré chce svojim žiakom odovzdať, a samotnými žiakmi – ich vekom, záujmami, skúsenosťami, postojmi a pod. Odporúča sa ponúkať žiakom význam učiva pre ich život, spôsoby, akými ho môžu využiť v aktuálnej, konkrétnej situácii.

Vonkajšia motivácia je poskytovaná jedincovi zvonka, čiže jeho okolím. Ide najmä o snahu získať odmenu alebo sa vyhnúť trestu. Vonkajšou motiváciou môže byť pre žiaka:
- vysvedčenie,
- dobrá známka,
- odmena za úspech,
- pochvala učiteľa,
- vyhnutie sa poznámke a pod.

Pochvala

Pochvala od učiteľa je jeden z dôležitých prostriedkov, prostredníctvom ktorého môže učiteľ na žiaka vplývať. Je preto dôležité narábať s ňou premyslene a vychádzať z individuality každého žiaka. Pochvala by mala prísť krátko po žiadanom správaní alebo výkone. Nemala by sa týkať iba oblasti univerzálneho bezproblémového správania či kladných školských výsledkov, ktoré sú na prvý pohľad zrejmé. Mala by rozvíjať potenciál žiaka, jeho nadanie, záujmy, tvorivosť. 

Podnetné a tvorivé aktivity

Motivujúco pôsobia aj rozličné podnetné a tvorivé aktivity, ktoré vzbudzujú zvedavosť a záujem o učebnú látku. Aktivity môžu slúžiť ako motivácia na učenie, môžu pomôcť žiakom pochopiť učebnú látku. Inšpirujte sa príkladmi aktivít na hodine slovenského jazyka, cudzieho jazyka či matematiky.

Vybrané z publikácie Sprievodca triedneho učiteľa, kde sa nájdete ďalšie aktivity napríklad pre biológiu, dejepis, či telesnú výchovu.

 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte