Viete, ako pracovať s talentovanými žiakmi?

25.04.2017
Vzdelávanie a výchova

V odbornom nakladateľstve RAABE Slovensko aktuálne vychádza jedinečná brožúra, ktorá rieši problematiku edukácie nadaných žiakov v bežnej základnej škole. Pedagógom ponúka názory odborníkov na tematiku výchovy a vzdelávania nadaných žiakov v kontexte školského vzdelávacieho systému na Slovensku, ale aj cenné rady, ako s nimi pracovať.

„V slovensko-českom priestore doteraz nebol na jednom mieste predstavený tak rozsiahly prehľad edukačných stratégií vyučovania, ktoré ponúkajú cenné postupy a metódy edukácie nadaných, ako aj komplexné rozvíjanie ich osobnosti,“ predstavuje brožúru s názvom Talent v škole Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

Ako dodala: „Brožúra vychádza so zámerom dostať do povedomia riaditeľov a učiteľov ZŠ všeobecné informácie o nadaní a talente, ale aj oboznámiť ich s aktuálnou legislatívou týkajúcou sa vzdelávania nadaných žiakov. Pedagógom ponúkame komplexný prehľad metód, foriem a stratégií vzdelávania nadaných žiakov, chceme aj takto prispieť ku kognitívnemu, emocionálnemu a metakognitívnemu rozvoju nadaných žiakov“.

Metodický materiál pre riaditeľov a učiteľov ZŠ na edukáciu nadaných žiakov vďaka svojmu obsahu a spôsobu spracovania témy prináša cenné poznatky, modely a stratégie edukácie nadaných. Obsahová náplň, koncepčnosť a formálne spracovanie publikácie vychádzajú z dlhodobých výskumných, publikačných a pedagogických skúseností autorov.

Autor doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. v  prvej časti publikácie Teoretické východiská predkladá podstatné okruhy, najdôležitejšie poznatky a otázky späté s nadaním a talentom. Čitatelia sa môžu zoznámiť s teoretickým vymedzením pojmu nadanie a talent, historickým prierezom skúmania talentu a talentovaných ľudí, s identifikáciou nadania a druhmi talentov. V kapitole Školské predpisy autor podáva informácie o platnej školskej legislatíve týkajúcej sa edukácie nadaných žiakov, pričom poukazuje aj na nezrovnalosti, nedostatky a medzery v legislatíve v oblasti vzdelávania nadaných na Slovensku.

V druhej časti publikácie Ako vytvoriť priaznivé prostredie pre nadaných žiakov v bežných školách autorka doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. spracováva informácie o vzdelávaní nadaných formou, ktorá je použiteľná k praktickej aplikácii teoretických poznatkov pri riešení otázok spätých s tvorbou edukačných modelov pre nadaných žiakov. Čitatelia tak majú možnosť oboznámiť sa s informáciami o modeloch, stratégiách, metódach edukácie nadaných žiakov, ako aj s poznatkami o rozvoji kognitívnych a metakognitívnych schopností nadaných žiakov v podmienkach bežnej školy.

Samostatná časť publikácie sa venuje kompetenciám a osobnostným požiadavkám na učiteľa nadaných žiakov, ako aj metódam a formám hodnotenia nadaných žiakov. Kapitolu dopĺňajú informácie o spôsoboch a možnostiach spolupráce školy s rodičmi nadaných žiakov.

„Môžeme len privítať, že na trhu je publikácia, ktorú iste ocenia nielen riaditelia škôl a učitelia, ktorí sa venujú vzdelávaniu a výchove nadaných, ale aj odborníci so záujmom o oblasť rozvoja schopností a osobnosti, či zlepšovania podmienok prípravy detí na budúci život a profesiu, študenti pedagogických a iných humanitných odborov, ako aj rodičia a príbuzní nadaných detí,“ povedala o knižnej novinke doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD., vedúca Ústavu všeobecnej psychológie na Fakulte psychológie PEVŠ v Bratislave, ktorá brožúru recenzovala.

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte