RAABE na medzinárodnej konferencii v Bonne

07.08.2017
Vzdelávanie a výchova

Medzinárodná konferencia „Best practice results from Erasmus+: A Conference on Dissemination and Impact in the School Sector“ – Konferencia o diseminácii a dopade v sektore školského vzdelávania sa konala v dňoch 17. – 19. mája 2017 v Bonne.

Európsku konferenciu zameranú na prezentáciu príkladov dobrej praxe projektov v sektore školského vzdelávania a úspešnú disemináciu ich výsledkov zorganizovala spoločnosť Pädagogischer Austauschdienst.

Na konferencii sa stretlo vyše 200 účastníkov z 31 krajín. Boli medzi nimi zástupcovia realizátorov projektov Erasmus+, národných agentúr, škôl, vzdelávacích organizácií pôsobiacich v sektore školského vzdelávania, zriaďovateľov, výskumných a školských úradov a ďalších odborníkov v sektore školského vzdelávania.

Zo Slovenska svoje projekty prezentovali:
Vladimír Laššák, Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava
Miroslava Schrimpelová, Dr. Josef Raabe, Bratislava
Janka Mládenková, Gymnázium bilingválne, Žilina.

Ako vo svojom príspevku predniesla Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko, v mnohých európskych krajinách existuje značná "medzera" medzi tým, čo sa učí v triede a v reálnom živote. Učitelia nemajú prístup ku kvalitným materiálom, žiaci k učebným textom, učebné osnovy už ani zďaleka nezodpovedajú podmienkam súčasného trhu práce. To všetko vedie k tomu, že žiaci nie sú dostatočne pripravení na svet práce.
„Na riešenie vyššie uvedených výziev projekt WOW spája úsilie 7 organizácií z troch európskych krajín (Slovensko, Česká republika a Nemecko), ktorí spoločne vytvorili inovačné metodické materiály a online platformu na zvýšenie relevantnosti a kvality "svetu práce" v nižšom sekundárnom vzdelávaní," predniesla Mira Schrimpelová.
Ako dodala, „subjekty zapojené do projektu nielen navrhli a vyvinuli, ale takisto aj testovali a validovali všetky výstupy WOW projektu. Viac ako 4800 žiakov v nižšom stredoškolskom vzdelávaní, učitelia aj rodičia sa zúčastnia rôznych projektových aktivít, t.j. testovania výstupov WOW."

Výsledky projektu:
- navrhnúť, vyvínúť, testovať a validovať metodické materiály WOW pre učiteľov,
- organizovať a realizovať 16 tvorivých dielní pre učiteľov a žiakov na Slovensku a v Česku so zámerom demonštrovať v praxi, ako používať metodické materiály WOW,
- vytvoriť video WOW, ktoré bude slúžiť ako praktická vizualizácia spôsobu využívania metodických materiálov,
- vytvoriť a spustiť online platformu WOW (bezplatný interaktívny nástroj), kde budú materiály dostupné v štyroch jazykových verziách,
- zrealizovať jednu veľkú diskusnú akciu pre vnútroštátne a medzinárodné zainteresované strany.

Viac sa o medzinárodnom projekte World of Work dozviete TU.

 

Predstavujeme výsledok medzinárodnej spolupráce:

 

Metodika TechnikaPRI NÁKUPE ĽUBOVOĽNÝCH 30 KUSOV PRACOVNÝCH ZOŠITOV TECHNIKA PRE 5., 6., 7., 8. alebo 9. ROČNÍK teraz môžete získať METODIKU TECHNIKA ZADARMO!

TECHNIKA

Metodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2. stupni ZŠ

* Jediná metodická príručka pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, konkrétne na predmet Technika.
* Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov z Nemecka, Česka a Slovenska.
* Obsah spracovaný v súlade s inovovaným ŠVP.
* Obsahuje takmer 800 strán námetov na praktické aktivity pre žiakov.
* Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.

Pri objednávke 30 pracovných zošitov TECHNIKA (akákoľvek kombinácia ročníkov) uveďte do poznámky heslo: METODIKA TECHNIKA*

* Publikácia nie je viazaná na odber ďalšieho aktualizačného servisu. Pri viacerých objednávkach nad 30 kusov pracovných zošitov Technika z jednej školy zasielame len jednu metodiku.

O metodike
Metodickú príručku tvoria 4 hlavné kapitoly, ktoré sú ďalej rozdelené do 22 tematických celkov vychádzajúcich zo vzdelávacieho programu. Do každého tematického celku je zaradených niekoľko tém, celkovo je ich v metodike spolu 46 tém.

TEORETICKÝ ÚVOD je krátky odborný odsek o problematike, obsahuje teoretické poznatky, novinky v danej oblasti, prípadné relevantné výsledky výskumu.

METODICKÁ ČASŤ PRE UČITEĽA predstavuje komplexný návod pre učiteľa, ako danú tému učiť a ako pracovať s pracovnými listami, aktivitami a experimentmi; je vytvorená prevažne v dvoch alternatívach:
❀ alternatíva s pomôckami – je určená pre lepšie vybavené školy, ktoré majú odborné učebne, elektronické stavebnice, laboratórne prístroje (mikroskopy, sklo), vybavené dielne (zveráky, náradie),
❀ alternatíva bez pomôcok – je určená pre horšie vybavené školy, bez dielní a laboratórií, žiaci minimálne využívajú internet a mobilné technológie, pracujú hlavne s bežným a odpadovým materiálom.

Praktické aktivity v oboch alternatívach sa môžu prelínať – to znamená, že jednu aktivitu môžete v metodickej príručke plánovať pre obe alternatívy.

SPRIEVODNÉ MATERIÁLY zoznam ďalších vhodných zdrojov, odkazy na ďalšie pomôcky a materiály, prípadne ich popis, použité materiály a odkazy – citované odkazy, zdroje informácií použitých v texte, prílohy.
UČEBNÝ TEXT PRE ŽIAKA je súčasťou praktickej časti metodickej príručky určený pre žiaka, komplexne postihuje danú problematiku, v niektorých témach na neho priamo nadväzujú pracovné listy.
PRACOVNÉ LISTY, PRAKTICKÉ AKTIVITY, EXPERIMENTY, POSTUPY... praktické cvičenia ku každej alternatíve (s pomôckami i bez pomôcok) s aktivitami v podobe experimentov, postupov, testov, šablón pre žiakov ideálne vo forme pracovných listov.

Z obsahu metodiky vyberáme

A Drevo, kovy a plasty
A1 Úžitkové a darčekové predmety
A2 Človek a výroba v praxi
A3 Jednoduché stroje a mechanizmy
A4 Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania
A5 Grafická komunikácia v technike
A6 Technická tvorba
A7 Strojové opracovanie materiálov
A8 Tvorivá činnosť

B Človek, technika a elektrina
B1 Človek a technika
B2 Elektrická energia a elektrické obvody
B3 Stroje a zariadenia v domácnosti
B4 Elektrické spotrebiče v domácnosti
B5 Technická elektronika
B6 Bytové inštalácie

C Človek a práca
C1 Výber povolania a pracovný trh
C2 Práca, povolania a zamestnania

D Rodina a domácnosť
D1 Plánovanie a vedenie domácnosti
D2 Domáce práce a údržba domácnosti
D3 Príprava jedál a výživa
D4 Ručné práce
D5 Rodinná príprava
D6 Pestovateľské práce a chovateľstvo

Zdroj: RAABE

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte