Podpora spotreby mlieka a mliečnych výrobkov

Na základe nariadenia vlády SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov je možné zažiadať o finančnú pomoc pri realizovaní mliečneho programu v prípade, že budú splnené všetky podmienky.

milk-cans-1659157_1920.jpg

Finančná pomoc sa môže poskytnúť schválenému uchádzačovi v súlade s §3 ods. 2 nariadenia vlády, ktorým môže byť:

  • škola s právnou subjektivitou (ďalej len „škola“), to znamená materská, základná a stredná škola,
  • zriaďovateľ školy podľa § 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • fyzická osoba, podnikateľ podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
  • právnická osoba, ktorá v zastúpení jednej alebo viacerých škôl alebo príslušného zriaďovateľa školy (ďalej len „uchádzač“) zabezpečuje pre deti predškolských zariadení a žiakov s povinnou školskou dochádzkou mlieko a mliečne výrobky (ďalej len „mliečne výrobky“).

Orgánom štátnej správy, ktorý rozhoduje o žiadostiach o poskytnutie pomoci a kontroluje použite poskytnutých finančných prostriedkov, je Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“).

Žiadosť o poskytnutie pomoci podáva uchádzač na formulári, ktorého vzor zverejňuje PPA na svojom webovom sídle a to:

  • v listinnej podobe na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci (SOTaŠP)
Oddelenie živočíšnych komodít a školských programov
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava;

  • alebo v elektronickej podobe na formulári — elektronické podanie žiadosti musí byť podpísané elektronickým podpisom, zaručeným elektronickým podpisom alebo do troch pracovných dní potvrdené listinnou podobou.

Termíny na predkladanie žiadostí v kalendárnom roku:

a) od 1. septembra do 31.decembra,

b) od 1. januára do 31. marca,

c) od 1. apríla do 30. júna.

Podporované mliečne výrobky a výška pomoci

  • mliečne výrobky, na ktoré sa poskytuje pomoc z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov, sú uvedené v prílohe č. 1 nariadenia vlády č.339/2008 Z. z.;
  • pomoc sa poskytuje maximálne na 0,25 litra spracovateľsky ošetreného mlieka (alebo mliečneho výrobku prepočítaného na ekvivalentný objem mlieka ) na jedného žiaka a jeden vyučovací deň.

 

 

 

Aké sú podmienky realizácie školského mliečneho programu? Viete, aké záväzky z neho plynú pre školu a školskú jedáleň? Súvisia s tým špecifické hygienické požiadavky? S týmito otáznikmi vám pomôže publikácia Školská jedáleň.