Legislatíva na úseku školských stravovacích zariadení z pohľadu verejného zdravotníctva

Požiadavky na školské stravovacie zariadenia sú legislatívne zakotvené v právnych predpisoch viacerých rezortov – školstva, pôdohospodárstva a zdravotníctva. Školské stravovacie zariadenia sú definované v § 26 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) ako zariadenia spoločného stravovania.

skolska_jedalen.jpg

V citovanom paragrafe sú presne vymedzené povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania. Tieto osoby sú povinné:

 • zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby, a zamedziť vodeniu a vpúšťaniu zvierat do priestorov zariadenia spoločného stravovania okrem priestorov určených na konzumáciu stravy, do ktorých môžu vstupovať zrakovo postihnuté osoby aj v sprievode vodiaceho psa,
 • zabezpečiť pri výrobe pokrmov ich zdravotnú neškodnosť a zachovanie ich výživovej a zmyslovej hodnoty a vylúčenie nežiaducich vplyvov z technologického postupu prípravy pokrmov,
 • postupovať pri výrobe pokrmov a nápojov podľa zásad správnej výrobnej praxe, dodržiavať pracovné postupy, miesta alebo operácie technologických procesov, ktoré sú kritické pri zabezpečovaní zdravotnej neškodnosti pokrmov a nápojov, a dodržiavať požiadavky na výrobu, prípravu a podávanie pokrmov a nápojov,
 • zabezpečovať sústavnú kontrolu pri preberaní surovín a viesť o vykonanej kontrole evidenciu počas piatich rokov,
 • zabezpečovať a kontrolovať podmienky dodržania zdravotnej neškodnosti uskladňovaných surovín, polovýrobkov, polotovarov, hotových pokrmov a nápojov,
 • zabezpečovať ochranu hotových pokrmov a nápojov pred ich znehodnotením,
 • zabezpečovať plynulú dodávku pitnej vody a teplej vody do zariadenia spoločného stravovania,
 • zabezpečovať kontrolu ukazovateľov kvality pitnej vody podľa osobitného predpisu, ak je zariadenie zásobované z vlastného vodného zdroja,
 • zabezpečovať výživovú hodnotu hotových pokrmov a nápojov podľa odporúčaných výživových dávok, ak ďalej nie je ustanovené inak,
 • zabezpečiť pred výdajom stravy odber vzoriek pripravených hotových pokrmov, ich uchovanie a o odobratých vzorkách viesť dokumentáciu, ak ďalej nie je ustanovené inak,
 • kontrolovať dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov,
 • zabezpečovať a kontrolovať čistotu zariadenia a prevádzkových priestorov,
 • vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.

 

Podrobnosti o hygienických požiadavkách na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie, vnútorné členenie a na prevádzku zariadení spoločného stravovania, požiadavkách na výrobu, prípravu a podávanie pokrmov a nápojov, požiadavkách na výživovú hodnotu pokrmov, požiadavkách na postup pri odbere vzoriek hotových pokrmov a pri ich uchovávaní a na obsah dokumentácie o odobratých vzorkách, ako aj požiadavkách na dodržiavanie osobnej hygieny a dodržiavanie hygienických požiadaviek zamestnancami zariadenia spoločného stravovania uvádza vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania (ďalej len „vyhl. MZ SR č. 533/2007 Z. z.“).


 

 

Ak vás trápia otázky ako dodržiavať stanovené legislatívne požiadavky, postupovať pri výrobe pokrmov a nápojov podľa zásad správnej výrobnej praxe alebo ako zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby, odpovede nájdete v publikácii Školská jedáleň.