Kontrola kvality podávaných jedál v zariadeniach školského stravovania

Kontrola kvality podávaných jedál v zariadeniach školského stravovania sa vykonáva v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

dieta_dievcatko_v_jedalni.jpeg

Kto vykonáva kontrolu:

1. obec, samosprávny kraj,

2. orgány štátnej správy.

Obec, samosprávny kraj vykonáva kontrolu kvality podávaných jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Osoby poverené kontrolou musia byť odborne spôsobilé a zdatné pre výkon kontroly.

Orgány štátnej správy vykonávajú kontrolu kvality podávaných jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Pri výkone kontroly v zariadeniach školského stravovania sa obsah kontroly zameriava na:

  • dodržiavanie záväzných materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť, vydaných MŠVVaŠ SR v r. 2011 a ich aktualizácií, vrátane diétnych noriem a receptúr,
  • zostavovanie jedálnych lístkov v zmysle ,,Zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov“, príloha č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania,
  • vyhodnotenie mesačnej skladby jedálnych lístkov – frekvencia používania základných surovín, najmä pestrosti jedál z mäsa, čerstvej zeleniny, strukovín, ovocia, mliečnych výrobkov a pod.,    
  • dodržiavanie výživovej hodnoty jedál a nápojov v súlade s odporúčanými výživovými dávkami (vydanými MZ SR v júni 2016) podľa vekových kategórií stravníkov, prepočet dosiahnutých hodnôt a porovnanie s predpísanými hodnotami za 1 mesiac,
  • finančné zabezpečenie výroby jedál a nápojov, t. j. správne stanovenie finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo a výšky príspevku na stravovanie podľa vekových kategórii stravníkov,
  • aktuálnosť prevádzkového poriadku (rôzne zmeny v organizácii prevádzky, zakúpenie nového technologického vybavenia a pod.),
  • spôsob zabezpečenia doplnkového stravovania detí a žiakov, realizácia celospoločenských programov na podporu zdravia (program školského mlieka, školského ovocia),
  • hmotnosť podávaných porcií jedál,
  • kontrolu prípustnej zámeny potravín,

● úroveň kultúry stolovania,

● posúdenie kvality podávaných pokrmov – zmyslové hodnotenie, farba, vôňa,

● správne dochutenie a úprava pokrmu na tanieri,

● správny odber vzoriek jedál,

● osobnú a prevádzkovú hygienu,

● prepočet počtu zamestnancov k počtu stravníkov – príloha č. 2,

● Vyhlášku MŠ SR 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania,

● vedenie dokumentácie.


 

Ak chcete vedieť, čo všetko sa kontroluje z dokumentácie, aká dokumentácia súvisí s organizáciou činnosti zariadenia školského stravovania a čo presne musí obsahovať jedálny lístok, čítajte mesačník Škola a stravovanie.