Skúšky - overenie profesijných kompetencií

Pedagógovia, ktorí získali sebavzdelávaním alebo výkonom pedagogickej činnosti rovnaké profesijné kompetencie ako účastníci prezenčnej formy akreditovaných vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania, majú možnosť podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov získať kredity overením profesijných kompetencií.

Títo záujemcovia musia preukázať príslušnosť k cieľovej skupine vzdelávacieho programu (bližšie v obsahoch jednotlivých vzdelávacích programoch)a budú pre nich platiť rovnaké požiadavky na ukončenie programu ako na účastníkov vzdelávacieho programu. Overenie profesijných kompetencií sa vykonáva formou prezentácie pred skúšobnou komisiou a sú vyžadované znalosti v rámci obsahu príslušného vzdelávacieho programu.

Skúšky - absolventi a anotácie prác >>

 

jan - mar
apr - jún
júl - sept
okt - dec

Všetky skúšky
 

Zručnosti a skúsenosti v aplikácii niektorých metód pri prevencii syndrómu vyhorenia.
[]
Termín:
Miesto:
Počet kreditov: 7
60.00 €  
Informácie z oblasti multikulturalizmu a multikultúrnej výchovy ako prierezovej témy.
[]
Termín:
Miesto:
Počet kreditov: 8
50.00 €