Dieťa a jeho svet

Dieťa a jeho svet

Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku – zásobník hier, aktivít a nápadov. Školskou reformou vznikla potreba reagovať na nové zmeny a podnety v oblasti školstva, ktoré sa v nemalej miere dotkli aj materských škôl. Nové požiadavky sa stali výzvou pre nás vytvoriť pre materské školy praktickú príručku podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0.
Autor (lektor): 
PhDr. Viera Hajdúková. PhD., MŠVVaŠ SR
Počet strán: 2000
Formát: A4
65.00 €  
Pri objednávke pracovného zošita Zvedavček nad 6 ks platí ročné predplatné s periodicitou 6-krát ročne.
Nahliadnuť: 
Recenzie - Váše názory 

Táto 3-zväzková publikácia ponúka nové nápady, témy a inšpirácie na spestrenie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti. Je praktickou pomôckou pri tvorbe a realizácii vlastných školských vzdelávacích programov a vychádza z bohatých skúseností našich editorov a odborníkov z praxe. Publikácia vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. Túto publikáciu odporúča MŠVVaŠ SR. (Odporúčacia doložka číslo CD-2009-38277/42035-1:918)

V publikácii nájdete:

 • pestrú škálu edukačných aktivít, hier rozdelených podľa veku dieťaťa,
 • pracovné listy rozvrhnuté podľa vekovej kategórie detí ako praktická pomôcka a hotový materiál, ktorý môžete ihneď použiť,
 • plánovacie tabuľky ku každému článku so zameraním na vzdelávaciu oblasť, výkonové štandardy (špecifické ciele) a kompetencie dieťaťa,
 • tvorivé pracovné postupy k jednotlivým edukačným aktivitám.

Vďaka tejto publikácii získate:

 • Tipy, rady a odporúčania na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti.
 • Inšpirácie a podnety k tvorbe vlastného školského vzdelávacieho programu.
 • Budete mať záruku istoty, že postupujete v súlade so školskou reformou.

ODPORÚČACIA DOLOŽKA:

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky odporučilo dňa 11. novembra 2009 pod číslom CD–2009-38277/42035-1:918 vydanie publikácie Dieťa a jeho svet ako metodickú príručku pre učiteľky materských škôl.

A. Ja som
1. Kto som ja a kto si ty
2. Ja a moje telo
3. Žijem zdravo
4. Môj svet

B. Ľudia
1. Moji kamaráti
2. Moja rodina
3. Doprava
4. Svet matematiky
5. Pracovné profesie

C. Príroda
1. Zázraky prírody
2. Zem putuje okolo Slnka
3. Chránime prírodu

D. Kultúra
1. Slovensko - moja vlasť
2. Zvyky a tradície
3. Svet okolo nás

E. Prierezové témy a prílohy
1. Prierezové témy
2. Prílohy
3. Otázky a odpovede
 

Z poslednej aktualizácie vyberáme:

Synonymá, antonymá, homonymá
Zahrajte sa so svojimi deťmi so slovami prostredníctvom rôznych edukačných aktivít a pracovných listov spracovaných v príspevku.

Guľu, kocku, kváder, valec spoznávať je ľahká vec
V článku ponúkame množstvo námetov, hier, básničiek i hádaniek na poznávanie, rozlíšenie, priradenie, triedenie a určovanie priestorových geometrických tvarov.

Múzeum hračiek
Spríjemnite si s deťmi deň námetovou hrou „Kráľovstvo hračiek“. Podmienkou hry je správne zaobchádzanie s hračkami, dodržiavanie dohodnutých pravidiel v hre a správanie sa v skupine rovesníkov podľa spoločenských noriem.

Počas 14 dní od doručenia môžete publikáciu bezplatne používať a slobodne sa rozhodnúť, či si ju chcete kúpiť. Publikáciu ste povinný chrániť pred poškodením, stratou, odcudzením a zničením.
Kúpna cena publikácie DIEŤA A JEHO SVET je 65 EUR s DPH (bez poštovného a balného).
Ak sa rozhodnete publikáciu zakúpiť, uhraďte do termínu splatnosti kúpnu cenu v plnej výške na základe zálohovej faktúry. Jej úhradou vzniká kúpna zmluva o kúpe publikácie, ďalej uvedených aktualizácií dodaných počas trvania účasti v aktualizačnom servise a na Vás prechádza vlastnícke právo k publikácii. Ak sa rozhodnete publikáciu nezakúpiť, ste povinný ju nepoškodenú v rovnakej lehote vrátiť Nakladateľstvu.
Zaplatením publikácie sa stávate účastníkom pravidelného aktualizačného servisu na dobu 12 mesiacov. V pravidelných termínoch Vám budú dodané aktualizácie publikácie (podľa objemu nových podnetov v sledovanej oblasti minimálne 4 za kalendárny rok). Cena jednej strany je 0,45 EUR, počet strán v aktualizácii je cca 82. Vaša účasť v aktualizačnom servise sa predlžuje automaticky o ďalší rok, pokiaľ svoju účasť písomne nezrušíte najneskôr 6 týždňov pred ukončením Vášho ročného aktualizačného obdobia (ročné aktualizačné obdobie sa začína zakúpením publikácie). Zrušenie účasti v aktualizačnom servise v takom prípade nadobúda účinnosť posledným dňom aktualizačného obdobia, v ktorom bolo zrušenie Nakladateľstvu doručené.
Splatnosť faktúry za každú dodanú aktualizáciu je uvedený na faktúre. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a zhoršenia aktualizácií na Vás prechádza ich dodaním, vlastnícke právo uhradením faktúry.
Výška ceny poštovného závisí od aktuálneho cenníka Slovenskej pošty (publikácie sú zasielané ako balík 2. triedy do 2 kg, doporučene, aktualizácie publikácie sú zasielané ako list 2. triedy). Výška ceny balného pri publikácii je 1,55 EUR s DPH, pri aktualizácii 1,46 EUR s DPH.
• Nakladateľstvo si vyhradzuje právo na zmenu cien.
Objednaním publikácie v internetovom obchode vyjadrujete svoj súhlas s uvedenými obchodnými podmienkami. V prípade, ak si publikáciu objednáte iným spôsobom alebo ak Vám je zaslaná ponuka publikácie, vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami, ak danú publikáciu nezašlete späť Nakladateľstvu bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia. Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali Vaše tituly, meno, priezvisko, obchodné meno, adresu a ostatné kontaktné údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Súhlas udeľujete na neurčitú dobu a môžete ho kedykoľvek písomne odvolať.

 • Edícia Aktívna učiteľka v materskej škole 2

  Odborné publikácie, spracované podľa Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platného v ČR a Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, predstavujú ucelené metodiky rozvoja environmentálnej, prosociálnej, dopravnej a hudobnej výchovy, ale aj témy Ja a moje telo. Súčasťou sú aj súbory hier a aktivít vo forme kartičiek A6.
 • Zvedavček 1 • 2013/2014 • jeseň

  Pracovný zošit pre deti vo veku 5 – 6 rokov vypracovaný v súlade so ŠVP ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie k vám prichádza vo vylepšenom obsahu a formáte. Je výbornou učebnou pomôckou, vďaka ktorej obohatíte výchovno-vzdelávaciu činnosť a skreatívnite jednotlivé tematické okruhy.