Zariadenia školského stravovania a ich zaraďovanie do siete

02.09.2009
Prevádzka školy

Školská jedáleň je miesto, kam sa teší väčšina žiakov i učiteľov po náročnom dni. Preto by mala byť príjemným prostredím. Jej zriaďovanie je však dlhodobejší proces, ktorý si vyžaduje určité štandardy.

Zariadenia školského stravovania definuje nový školský zákon, t. j. zákon č. 245/ 2008 Z. z. o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v § 139 ako zariadenia, ktoré sa zriaďujú na výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov.

 

Zariadenia školského stravovania sú:

 

Školská jedáleň — zriaďuje sa na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.

Školská jedáleň je školské zariadenie s jednozmennou prevádzkou; ak je zriadená pri školách alebo školských zariadeniach s celodennou prevádzkou alebo nepretržitou prevádzkou, je školským zariadením s celodennou prevádzkou. Školská jedáleň môže pripravovať jedlá a nápoje pre viac výdajných školských jedální.

Výdajná školská jedáleň — zriaďuje sa na výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení; môže tiež dokončovať príslušnú technologickú úpravu dodávaných polotovarov, jedál a nápojov zo školskej jedálne.

Zaraďovanie do siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky vyplýva z ustanovenia § 16 zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Žiadosť o zaradenie zariadenia školského stravovania do siete predkladá vždy zriaďovateľ predmetného zariadenia školského stravovania bez ohľadu na to, či sa žiada zaradenie samostatného zariadenia školského stravovania alebo zariadenia školského stravovania, ktoré je súčasťou školy.

Žiadosť o zaradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 30. júna kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania zriadené; minister v odôvodnených prípadoch, najmä ak zriadenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, môže povoliť iný termín. Žiadosť o zaradenie zariadenia školského stravovania do siete môže podať orgán štátnej správy, fyzická alebo právnická osoba. V závislosti od zriaďovateľa sa menia aj požadované doklady, ktoré musí žiadosť obsahovať.

Ďalšie dôležité informácie o zaraďovaní školských zariadení do siete nájdete v našej publikácii Školské stravovanie v praxi.

Článok sme vybrali z kapitoly Modely školských zariadení a ich zaraďovanie do siete.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte