Učiť TECHNIKU nie je žiadna nuda!

23.08.2017
Prevádzka školy

Odborné nakladateľstvo RAABE s podporou jednotlivých odborov školstva pozývajú všetkých pedagógov základných škôl na bezplatné školenia s názvom Technika – Pripravujte na skutočný život!

Bezplatné 120-minútové školenia sa budú konať v desiatich mestách Slovenska v čase od 11. 9. 2017 do 21. 9. 2017. Ich cieľom je rozvíjanie manuálnych zručností žiakov v ZŠ vo vzťahu k posilneniu vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.

Bratislava, Nitra, Trnava, Martin, Trenčín, Zvolen, Košice, Prešov, Poprad, Banská Bystrica – učitelia sa môžu prihlásiť na školenia v jednotlivých mestách už teraz: TU.

„Naším zámerom je predstaviť učiteľom základných škôl nové, alternatívne spôsoby vo vyučovaní vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Máme pre nich pripravené názorné ukážky ako viesť atraktívnu a zmysluplnú výučbu, ktorá motivuje žiaka nielen k dobrým výsledkom, ale tiež k celoživotným aktivitám v oblasti technických a prírodných vied," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.
Ako dodala, „učitelia budú mať možnosť vyskúšať si, ako aktívnym spôsobom rozvíjať natoľko potrebnú kreativitu a manuálne zručnosti. A chýbať nebudú ani ukážky modelových hodín s využitím námetov na tvorbu aj potrebnú teóriu vďaka pracovným zošitom z produkcie RAABE, ale tiež celkom novej metodike na predmet TECHNIKA, ktorá vznikla ako výsledok medzinárodnej spolupráce siedmich subjektov z troch krajín – Slovenska, Nemecka a Česka."

Lektori školení
Septembrové školenia RAABE budú prebiehať pod taktovkou skúseného lektora – Mgr. Jana Krotkého, Ph.D. z Pedagogickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni, vedúceho Oddelenia technickej výchovy na Pedagogickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni a vedúceho Centra didaktických a multimediálnych výukových technológií. Je absolventom doktorandského štúdia „Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní". Jeho hlavným predmetom záujmu je využitie moderných technických výukových prostriedkov vo vzdelávaní a implementácia nových technológií najmä do výučby technicky orientovaných predmetov na základných školách. Výsledky metodickej a výskumnej činnosti publikuje v podobe celého radu odborných článkov, publikácií alebo úžitkových a priemyselných vzorov.

technikaZ ostatných lektorov, ktorí sa predstavia v jednotlivých mestách, spomeňme mená:
Mgr. Andrej Fujas, Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
PaedDr. Milan Križan, ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou č. 604
Mgr. Viktor Šidlík, Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa
Mgr. Saskia Oľhová, ZŠ Sibírska 42, Prešov
Mgr. Milan Drgoň, ZŠ s MŠ Budmerice
Mgr. Anna Hagarová, ZŠ s MŠ Smolenice
Mgr. Anetta Omámiková, ZŠ s MŠ Udiča
Mgr. Jana Laubertová, Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica

Na účastníkov školení čakajú názorné ukážky z oblastí ako napríklad: manipulácia s elektrickými spotrebičmi, bezpečnosť práce či rodinný rozpočet. Učitelia si tiež budú môcť vyskúšať skupinovú prácu, napríklad ako vytvoriť vlastnú stolovú hru alebo ako postaviť drevenicu s využitím nových pracovných námetov.

 

Pracovné zošity Technika pre základné školy

  • Zodpovedajú obsahovému štandardu pre predmet Technika.
  • Vychádzajú ako reakcia na rozšírenie časovej dotácie na praktické predmety na druhom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ – so zámerom rozvíjať manuálne zručnosti a formovať vzťah aj k nie akademickým povolaniam u detí už na základnej škole.
  • Sú užitočnou pomôckou pre všetkých učiteľov, ktorí stoja pred otázkou, ako pokryť vo vyučovaní aj témy z oblasti technika a ekonomika domácností.
t5 t6 t7 t8 t9

 

 PRI NÁKUPE PRACOVNÝCH ZOŠITOV TECHNIKA
môžu učitelia aj v novom školskom roku využívať výhodné množstvové zľavy:

Počet pracovných zošitov Cena / kus
1 – 9 5 €
10 – 24 4 €
25 a viac 3 €

 

Metodika TechnikaPRI NÁKUPE ĽUBOVOĽNÝCH 30 KUSOV PRACOVNÝCH ZOŠITOV TECHNIKA PRE 5., 6., 7., 8. alebo 9. ROČNÍK teraz môžu školy získať METODIKU TECHNIKA ZADARMO!

TECHNIKA

Metodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2. stupni ZŠ

* Jediná metodická príručka pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, konkrétne na predmet Technika.
* Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov z Nemecka, Česka a Slovenska.
* Obsah spracovaný v súlade s inovovaným ŠVP.
* Obsahuje takmer 800 strán námetov na praktické aktivity pre žiakov.
* Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.

Pri objednávke 30 pracovných zošitov TECHNIKA (akákoľvek kombinácia ročníkov) stačí uviesť do poznámky heslo: METODIKA TECHNIKA*

* Publikácia nie je viazaná na odber ďalšieho aktualizačného servisu. Pri viacerých objednávkach nad 30 kusov pracovných zošitov Technika z jednej školy zasiela RAABE len jednu metodiku.

O metodike
Metodickú príručku tvoria 4 hlavné kapitoly, ktoré sú ďalej rozdelené do 22 tematických celkov vychádzajúcich zo vzdelávacieho programu. Do každého tematického celku je zaradených niekoľko tém, celkovo je ich v metodike spolu 46 tém.

TEORETICKÝ ÚVOD je krátky odborný odsek o problematike, obsahuje teoretické poznatky, novinky v danej oblasti, prípadné relevantné výsledky výskumu.

METODICKÁ ČASŤ PRE UČITEĽA predstavuje komplexný návod pre učiteľa, ako danú tému učiť a ako pracovať s pracovnými listami, aktivitami a experimentmi; je vytvorená prevažne v dvoch alternatívach:
❀ alternatíva s pomôckami – je určená pre lepšie vybavené školy, ktoré majú odborné učebne, elektronické stavebnice, laboratórne prístroje (mikroskopy, sklo), vybavené dielne (zveráky, náradie),
❀ alternatíva bez pomôcok – je určená pre horšie vybavené školy, bez dielní a laboratórií, žiaci minimálne využívajú internet a mobilné technológie, pracujú hlavne s bežným a odpadovým materiálom.

Praktické aktivity v oboch alternatívach sa môžu prelínať – to znamená, že jednu aktivitu môžete v metodickej príručke plánovať pre obe alternatívy.

SPRIEVODNÉ MATERIÁLY zoznam ďalších vhodných zdrojov, odkazy na ďalšie pomôcky a materiály, prípadne ich popis, použité materiály a odkazy – citované odkazy, zdroje informácií použitých v texte, prílohy.
UČEBNÝ TEXT PRE ŽIAKA je súčasťou praktickej časti metodickej príručky určený pre žiaka, komplexne postihuje danú problematiku, v niektorých témach na neho priamo nadväzujú pracovné listy.
PRACOVNÉ LISTY, PRAKTICKÉ AKTIVITY, EXPERIMENTY, POSTUPY... praktické cvičenia ku každej alternatíve (s pomôckami i bez pomôcok) s aktivitami v podobe experimentov, postupov, testov, šablón pre žiakov ideálne vo forme pracovných listov.

Z obsahu metodiky vyberáme

A Drevo, kovy a plasty
A1 Úžitkové a darčekové predmety
A2 Človek a výroba v praxi
A3 Jednoduché stroje a mechanizmy
A4 Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania
A5 Grafická komunikácia v technike
A6 Technická tvorba
A7 Strojové opracovanie materiálov
A8 Tvorivá činnosť

B Človek, technika a elektrina
B1 Človek a technika
B2 Elektrická energia a elektrické obvody
B3 Stroje a zariadenia v domácnosti
B4 Elektrické spotrebiče v domácnosti
B5 Technická elektronika
B6 Bytové inštalácie

C Človek a práca
C1 Výber povolania a pracovný trh
C2 Práca, povolania a zamestnania

D Rodina a domácnosť
D1 Plánovanie a vedenie domácnosti
D2 Domáce práce a údržba domácnosti
D3 Príprava jedál a výživa
D4 Ručné práce
D5 Rodinná príprava
D6 Pestovateľské práce a chovateľstvo

 

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU SPRACOVANIA METODIKY

Technika

PREJSŤ DO E-SHOPU A ZÍSKAŤ METODIKU ZADARMO AKO DARČEK K NÁKUPU PRACOVNÝCH ZOŠITOV TECHNIKA

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte