Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Materská škola
Termín nástupu: 
štvrtok, Marec 1, 2018
Miesto výkonu práce: 
Kostolná-Záriečie 18
Mesto: 
Kostolná-Záriečie 18, Kostolná-Záriečie
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
21
Adresa školy alebo zariadenia: 
Materská škola, Kostolná-Záriečie 18, 91304 Kostolná-Záriečie
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná podľa Zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky: 
Požiadavky : - znalosť súvisiacej legislatívy potrebnej na výkon funkcie - komunikačné a organizačné schopnosti - občianska bezúhonnosť - zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 - ovládanie štátneho jazyka Prílohy k žiadosti : - prihláška na výberové konanie - overené doklady o vzdelaní - potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - profesijný životopis - písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania podľa § 7 ods. 1 a 2 Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Miroslav Jančár
Telefónne číslo: 
0902 917440
E-mailová adresa: