Platy pedagogických a odborných zamestnancov v školstve

14.01.2013
Personalistika

V súlade s ustanoveniami zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov bol predložený pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Duchoňa k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2013.

Vo vládnom návrhu zákona, v § 5 sa navrhujú tieto zmeny:
(1) Platové tarify (podľa § 113 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sa v roku 2013 zvýšia o 0 % od 1. januára 2013, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov) na rok 2013 nedohodne inak.
(2) Stupnica platových taríf (podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.) sa v roku 2013 zvýši o 0 % od 1. januára 2013, s výnimkou stupnice taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa prílohy č. 7 k zákonu č. 553/2003 Z. z., ktorá sa od 1. januára 2013 zvýši o 5 %, ak sa v koletívnej zmluve vyššieho stupňa (podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov) nedohodne inak.

Odôvodnenie
V snahe predísť novelizovaniu zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 v prípade, že sa Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2013 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2013 pre štátnych zamestnancov uzavrie po schválení zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 a boli by v nej dohodnuté iné podmienky ako sú navrhnuté v zákone, t. j. 0 % valorizácia platov zamestnancov, s výnimkou pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov odmeňovaných podľa prílohy č. 7 k zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre ktorých sa navrhuje 5 % od januára 2013, navrhuje sa doplniť text ustanovenia § 5 ods. 1 a 2 predmetného zákona.

Znenie prílohy č. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. o o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky schválila od 1. januára 2013 päťpercentné zvýšenie tarifných platov pedagogických zamestnancov regionálneho školstva. Pôvodná tabuľka tarifných platov z roku 2012 sa zvyšuje o 5 %. Na porovnanie uvádzame tabuľku z roku 2012. Rozdiel v navýšení platov sa pohybuje od 18,50 eur v najnižšej platovej triede po 37,50 eur v najvyššej platovej triede.

Nové znenie prílohy č. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. o o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2013 novú stupnicu platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov.
 

Zaraďovanie a odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov >>
 

Zmeny vo financovaní škôl a školských zariadení od 1. januára 2013
Vláda Slovenskej republiky schválila od 1. januára 2013 päťpercentné zvýšenie tarifných platov pedagogických zamestnancov regionálneho školstva a päť percent pridá aj nepedagogickým zamestnancom prostredníctvom účelovo viazaných prostriedkov.

Schválením Legislatíva SR, vláda garantuje, že všetky peniaze, ktoré štát posiela mestám, obciam a VÚC na mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov, sa naozaj dostanú do rúk týchto ľudí a tieto peniaze sa nebudú používať na iné účely. Školy tak dostanú plnú výšku normatívu, t. j. 100 %. Mzdy pedagógov tak reálne môžu rásť o 7 %. Učitelia si tak prilepšia o 50 – 60 eur mesačne.

Pripravila: PaedDr. Zuzana Duchoňová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte