Ako sa dotkne novelizácia školského zákona materských škôl

25.02.2013
Legislatíva
Legislatíva

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol od svojho schválenia v roku 2008 novelizovaný už šesťkrát. Pre materské školy sú v jeho poslednej novele významné najmä zmeny týkajúce sa § 28.

S účinnosťou od 1. septembra 2012 je v platnosti znenie odseku 10 a 11 § 28 školského zákona, ktoré však platia len do 31. augusta 2013.

O prijatí detí do materskej školy rozhoduje riaditeľ školy. Túto kompetenciu nestratil ani po 1. septembri 2012. Zvýšenie počtu detí teda napokon vykoná riaditeľ školy. Postup bude nasledovný: S účinnosťou od 1. septembra 2012 dáva návrh na prijatie vyššieho počtu detí v triede zriaďovateľ a s týmto návrhom musí súhlasiť rada školy – tento návrh teda bude dávať zriaďovateľ rade školy a tá ho musí na svojom zasadnutí prerokovať a prijať k nemu stanovisko. Riaditeľ materskej školy môže prijať vyšší počet detí do konkrétnej triedy až po súhlase rady školy.

Týmto ustanovením školského zákona má rozšírenú právomoc pri prijímaní detí do materskej školy nad počet ustanovený v ods. 9 § 28 školského zákona samosprávny orgán, teda rada školy. Je však veľmi dôležité uvedomiť si, že pri prijímaní vyššieho počtu detí, ako je ustanovený v ods. 9 § 28 školského zákona, je nevyhnutné spĺňať požiadavky ustanovené vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, t. j. že podľa § 3 ods. 2 Legislatíva MZ SR č. 527/2007 Z. z. musí byť zabezpečené na jedno dieťa najmenej 4 m2 plochy dennej miestnosti, ktorá plní funkciu herne a spálne, a ak je spálňa stavebne oddelená, najmenej 3 m2 plochy herne. Na jedno ležadlo na spanie musí byť zabezpečené najmenej 1,7 m2. Priestor na odkladanie ležadiel a lôžkovín musí umožňovať ich riadne prevetrávanie. Na jednu stoličku v jedálni musí byť zabezpečené najmenej 1,4 m2 plochy jedálne.

V tejto súvislosti treba vedieť, že aj materské školy vypracúvajú prevádzkový poriadok, ktorého súčasťou musí byť aj informácia o najvyššom počte detí zodpovedajúcom veľkosti vnútorných priestorov materskej školy. Ak by súhlas rady školy s návrhom zriaďovateľa znamenal vyšší počet detí, než je uvedený v prevádzkovom poriadku, pred prijatím vyššieho počtu detí, ako je uvedený v § 28 ods. 9 školského zákona a v prevádzkovom poriadku materskej školy, musí riaditeľ materskej školy vypracovať dodatok k prevádzkovému poriadku týkajúci sa najvyššieho počtu detí a dať ho schváliť príslušnému RÚVZ.

Súhlas rady školy je pre riaditeľa školy záväzný a do času, kým rada školy nedá súhlas na vyšší počet detí, smie riaditeľ školy prijať len taký počet detí, aký je stanovený v § 28 ods. 9 školského zákona. Prijatie vyššieho počtu detí, ako je stanovené v § 28 ods. 9 školského zákona, bez predchádzajúceho súhlasu rady školy znamená porušenie školského zákona.

S účinnosťou od 1. septembra 2013 (na základe novely školského zákona zákonom č. 324/2012 Z. z.) bude v platnosti nové znenie ods. 10 a 11 § 28 školského zákona, čo v praxi bude znamenať, že do procesu prijímania detí do materskej školy už nebude okrem riaditeľa vstupovať žiaden iný subjekt (do 31. 8. 2012 to bola ŠŠI; do 31. 8. 2013 je to zriaďovateľ a rada školy).

Rozhodovanie o prijatí vyššieho počtu detí, ako je ustanovené v § 28 ods. 9 školského zákona, už bude úplne v rukách riaditeľa školy. Dôležité je zdôrazniť, že prijatie vyššieho počtu detí sa s účinnosťou od 1. septembra 2013 ustanovuje len ako možnosť a nie ako povinnosť. Zároveň za veľké pozitívum možno považovať fakt, že riaditeľ síce bude môcť prijať vyšší počet detí do triedy, ale len o tri deti, čím sa zamedzí bezbrehému zvyšovaniu počtu detí v triedach. Aj prijatie najviac troch detí nad počet stanovený v § 28 ods. 9 školského zákona bude možné len vtedy, ak budú splnené podmienky podľa § 3 ods. 2 Legislatíva MZ SR č. 527/2007 Z. z.

Súčasťou zmien, ktoré vo vzťahu k prijímaniu detí do materskej školy nadobudnú účinnosť 1. septembrom 2013, je aj to, že pri určovaní počtu detí v triede materskej školy podľa ods. 10 § 28 školského zákona (teda pri rozhodovaní o prijatí vyššieho počtu detí) riaditeľ materskej školy bude môcť, ale nebude musieť zohľadniť aj počet detí v triede mladších ako tri roky. Znamená to, že ak napr. bude do triedy prijaté aj dieťa, ktoré dovŕši tri roky napr. 1. októbra daného kalendárneho roka, je veľký predpoklad, že takéto dieťa už riaditeľ nebude počítať za dve deti a vytvorí sa tak možnosť na prijatie ďalšieho dieťaťa; ale ak bude do triedy prijaté aj dieťa, ktoré dovŕši tri roky napr. 15. marca nasledujúceho kalendárneho roku, je veľký predpoklad, že takéto dieťa bude riaditeľ počítať za dve deti až do času, kým dovŕši tri roky.

Viac informácií nájdete v diele Právne správne.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte