9 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
John
Náhrada prvej kvalifikačnej skúšky.

Dobrý deň.

Chcel by som Vás požiadať o informácie týkajúce sa náhrady prvej kvalifikačnej
skúšky a platového zaradenia do jedenástej triedy.

Ukončil som vysokoškolské štúdium druhého stupňa v špecializácii znalostný manažment s titulom
magister.Takisto som ukončil vysokoškolské štúdium podnikového manažmentu v špecializácii
všeobecný manažment s udelením amerického titulu MBA.
Vysokoškolské vzdelanie mám ukončené v anglickom jazyku (MBA) a tiež v slovenskom jazyku (Mgr.)
Mám štátnu skúšku z anglického jazyka a literatúry a doplňujúce pedagogické štúdium anglický
jazyk a literatúra, ukončené štátnou skúškou, na Katedre anglického jazyka a literatúry pedagogickej fakulty. DPŠ som ukončil na filozofickej fakulte pedagogickej fakulty dňa 24. novembra 2009. 
Učiteľa anglického jazyka na strednej škole robím od roku 2002.

Chcel by som sa spýtať či spľňam predpoklady na prvú kvalifikačnú skúšku a pre platové
zaradenie do 11 triedy. Môže byť moje vzdelanie považované za náhradu prvej kvalifikačnej skúšky, nakoľko
mám vysokoškolské vzdelanie ukončené v slovenskom a anglickom jazyku, DPŠ so štátnou skúškou a súvislej
pedagogickej praxe 8 rokov.

Ďakujem Vám za odpoveď.
 

goodfer.t
Dobrý deň Uznávanie náhrad

Dobrý deň

Uznávanie náhrad kvalifikačných skúšok k 1. novembru 2009

Náhrady I. kvalifikačnej skúšky boli ustanovené § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Náhrady I. kvalifikačnej skúšky sa uznávali po piatich rokoch pedagogickej praxe.

Zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola dňom 1.11.2009 vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z. z. zrušená, t.j. dňom 31.10.2009 stratila účinnosť. Z uvedeného dôvodu nie je možné od 1.11.2009 uznávať náhrady I., resp. II. kvalifikačnej skúšky. Nový právny predpis neuznáva náhrady I., resp. II. kvalifikačnej skúšky, len umožnil ich uznanie tým pedagogickým zamestnancom, ktorí splnili podmienky na ich uznanie do 31.10.2009.

Podmienky k uznaniu 1. KS k 31.10.2009 boli nasledovné:

Ustanovenie § 9 ods. 1 citovanej vyhlášky po piatich rokoch pedagogickej praxe považuje za náhradu prvej kvalifikačnej skúšky:
a) získanie titulu po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky alebo bez vykonania štátnej rigoróznej skúšky absolventom, ktorí počas celého štúdia na vysokej škole dosahovali výborné študijné výsledky, vykonali štátnu záverečnú skúšku s výborným prospechom a absolvovali štúdium s vyznamenaním, alebo získanie titulu na vysokých školách a fakultách podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990,
b) absolvovanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa neučiteľského študijného odboru a absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia nadväzujúceho na získaný študijný odbor,
c) absolvovanie postgraduálneho štúdia zakončeného záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990,
d) absolvovanie rozširujúceho štúdia pre získanie spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu alebo študijného odboru, alebo absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na pedagogickej fakulte alebo filozofickej fakulte,
e) absolvovanie dvojročného špecializačného inovačného štúdia alebo dvojročného špecializačného kvalifikačného štúdia schváleného ministerstvom,
f) umiestnenie sa na prvom až treťom mieste celoštátneho kola tvorby svojpomocne zhotovených, akreditovaných a patentovaných učebných pomôcok, ktoré boli odovzdané do výroby,
g) autorstvo učebníc a učebných osnov, ktoré boli schválené ministerstvom a vydané,
h) absolvovanie rigoróznej skúšky,
i) umiestnenie na prvom až treťom mieste v celoštátnom kole pedagogického čítania.

Pred 31.10. 2009 ste ešte nemal DPŠ a tiež z Vášho textu nie je jasné, či ste v tom období už mal štátnu jazykovú skúšku ( či ste ju absolvoval na pedagogickej fakulte alebo filozofickej fakulte).

Zuzana Dindešová
Náhrada I. kvalifikačnej skúšky

Dobrý deň, mňa by zaujímalo, či mám nárok na náhradu I. kvalifikačnej skúšky. V júni 2008 som ukončila štúdium na Akadémii umení - neučiteľský odbor, ktorý bol v tom istom čase doplnený aj DPŠ v danom odbore. K tomuto termínu som mala aj 5 rokov praxe. Moja otázka teda znie, či mám nárok na náhradu I. kvalifikačnej skúšky. Môj zamestnávateľ tvrdí že nie.
Ak by mi zamestnávateľ aj uznal náhradu, za aké obdobie sa dopláca rozdiel v plate?
Ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Náhrada prvej kvalifikačnej skúšky

Vo Vašej otázke chýbajú informácie o tom kde pracujete, čo učíte a čo ste vlastne vyštudovali a ako došlo k tomu, že v roku 2008 ste skončili vysokú školu a zároveň ste mali päť rokov praxe - pedagogickej ? Akú DPŠ v danom odbore ste získali ? Je mi ľúto, ale neviem odpovedať.

Zuzana Dindešová
Doplnené informácie

Dobrý deň,
pracujem na ZUŠ, kde vyučujem od roku 2001 hru na cimbale. Na Akadémii umení mám vyštudovanú hru na cimbale, ktorá je ukončená štátnou skúškou z predmetov Dejiny a literatúra cimbalu a Umelecký výkon. Zároveň som ukončila DPŠ na Hudobnú a umeleckú pedagogiku. Prax som mala pedagogickú a k 31.12.2008 mi bola započítaná prax 6 rokov a 274 dní. Platí aj pre mňa náhrada I. kvalifikačnej skúšky?
Ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Doplnené informácie

Ak ku dňu 31. 12. 2008 ste mali 6 rokov a 274 dní pedagogickej praxe, tak Vám zamestnávateľ mal uznať náhradu 1. kvalifikačnej skúšky už po piatich rokoch pedagogickej praxe. Znovu upozorním že musí ísť o pedagogickú prax, nie prax uvedenú na oznámení o výške a zložení funkčného platu, kde sú aj iné doby. Samozrejme, ak ste nikdy nikde nerobili a neboli ste na materskej dovolenke a pod., tak započítaná prax a pedagogická prax je rovnaká. Len pre poriadok napíšte štátne skúšky z DPŠ. S tým, čo uvádzate som sa nestretla.

Zuzana Dindešová
DPŠ

Prax je určite započítaná ako pedagogická, keďže som nebola ani na materskej, ani na dlhodobej PN, akurát mi zamestnávať každé dva roky prerušil zmluvu na prázdniny...
DPŠ mám z predmetov: Hudobná a vývinová psychológia, Hudobná a umelecká pedagogika, Komunikatívne zručnosti, Metodika vyučovania a prax.
Prajem pekný deň.

Maria Pavlikova
DPŠ

Vyzerá to tak, že po piatich rokoch pedagogickej praxe ste mali nárok na uznanie prvej kvalifikačnej skúšky, teda zaradenie do 11. platovej triedy. Doplatenie si môžete nárokovať tri roky spätne. Nárok na uznanie Vám vznikol niekedy v roku 2008, čo je deväť rokov .

Zuzana Dindešová
Náhrada I. kval. sk.

Môžem sa ešte opýtať, ako je to so záverečným ustanovením vyhlášky 41/1996 §10 od. 6. "Pedagogickému zamestnancovi, ktorý je absolventom vysokoškolského vzdelávania druhého stupňa v neučiteľskom študijnom odbore, sa ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky po piatich rokoch pedagogickej praxe uznáva absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia nadväzujúceho na študijný odbor, ktoré nadobudol pedagogický zamestnanec pred 1. septembrom 2005."
V tomto prípade sa to týka len absolventov, ktorí získali vzdelanie pred 1. 9. 2005.