Odborná konferencia ŠKOLA 2013/2014

Email this Článok
Odborná konferencia ŠKOLA 2013/2014 je určená zástupcom vedenia základných škôl a ich zamestnancov. Témou konferencie budú zmeny v Štátnom vzdelávacom programe.
Odborná konferencia ŠKOLA 2013/2014

Nakladateľstvo RAABE si vás dovoľuje pozvať na 6. ročník odbornej konferencie s názvom ŠKOLA 2013/2014, na ktorej sa dozviete všetko o najdôležitejších zmenách v Štátnom vzdelávacom programe.

Lektori: doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. (Štátny pedagogický ústav); RNDr. Mária Nogová, PhD. (Metodicko-pedagogické centrum); Ing. Gabriela Horecká (Štátny inštitút odborného vzdelávania); PhDr. Romana Kanovská (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania); PhDr. Katarína Hincová, PhD. (Štátny pedagogický ústav), Mgr. Peter Kelecsényi (Štátny pedagogický ústav)

 

Inovácia Štátneho vzdelávacieho programu pre ZŠ >>
(Najdôležitejšie zmeny, porovnanie so súčasným ŠVP.)
RNDr. Mária Nogová, PhD., Štátny pedagogický ústav

Radosť z objavovania >>
(Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.)
Ing. Gabriela Horecká (Košice) / Ing. Andrea Turanská (Bratislava), Štátny inštitút odborného vzdelávania

Rovnosť príležitostí >>
(Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.)
PaedDr. Anna Surová, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Testovanie žiakov >>
(Zvyšovanie kvality testovania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.)
PhDr. Romana Kanovská, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Workshop Človek a príroda >>
(Zmeny v ŠVP v jednotlivých predmetoch  s dôrazom na zmenené štandardy, príklady vyučovacích hodín, aktivity pre učiteľov.)
Mgr. Peter Kelecsényi, Štátny pedagogický ústav

Workshop Jazyk a komunikácia >>
(Zmeny v ŠVP v jednotlivých predmetoch  s dôrazom na zmenené štandardy, príklady vyučovacích hodín, aktivity pre učiteľov.)
PhDr. Katarína Hincová, Štátny pedagogický ústav

8:00 - 8:30 Registrácia účastníkov
8:30 - 8:40 Príhovor organizátorov
8:40 - 8:55
 
Dramatické zmeny v Štátnom vzdelávacom programe či zmena školy?
(Poznávanie nie je iba zhromažďovanie informácií.)
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., Štátny pedagogický ústav
8:55 - 9:45
 
Inovácia Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy
(Najdôležitejšie zmeny, porovnanie so súčasným ŠVP.)
RNDr. Mária Nogová, PhD., Štátny pedagogický ústav
9:45 - 10:00

 

Radosť z objavovania
(Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.)
Ing. Gabriela Horecká (Košice) / Ing. Andrea Turanská (Bratislava), Štátny inštitút odborného vzdelávania
10:00 - 10:15 Rovnosť príležitostí
(Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.)
PaedDr. Anna Surová, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
10:15 - 10:30

 

Testovanie žiakov
(Zvyšovanie kvality testovania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.)
PhDr. Romana Kanovská, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
10:30 - 11:00 Prestávka
11:00 - 13:00 Workshopy podľa sekcií: Človek a spoločnosť, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia
(Zmeny v ŠVP v jednotlivých predmetoch  s dôrazom na zmenené štandardy, príklady vyučovacích hodín, aktivity pre učiteľov.)
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.; PhDr. Katarína Hincová, PhD., Mgr. Peter Kelecsényi
13:00 - 14:00 Obed
14:00 - 16:00

 

Workshopy podľa sekcií: Človek a spoločnosť, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia
(Zmeny v ŠVP v jednotlivých predmetoch  s dôrazom na zmenené štandardy, príklady vyučovacích hodín, aktivity pre učiteľov.)
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.; PhDr. Katarína Hincová, PhD., Mgr. Peter Kelecsényi
16:00 Ukončenie konferencie

 

     

 Klúčové slová

Vaše názory