Vplyv moderných technológií na učenie sa

16.05.2017
Adaptívne učenie

Mobilné technológie otvárajú dvere vzdelávania ďalším generáciám, čím sa učenie stáva dostupným kedykoľvek a kdekoľvek a zároveň prispieva k rozmanitosti vzdelávacieho kontextu. Štúdia bola vykonaná na vzorke 329 pedagógov z 2 352 stredoškolských učiteľov matematiky z 19 regiónov Teheránu s využitím opisnej metódy počas školských rokov 2012 – 2013.

Cieľom dotazníka, vytvoreného výskumníkmi na základe Likertovej škály, bolo zistiť názory učiteľov na vplyv m-vzdelávania na výučbu matematiky z rozličných hľadísk. Dvadsaťšesť otázok meralo vplyv rôznych funkčných vlastností mobilných technológií na zvýšenú motiváciu učiť sa matematiku. Tridsaťsedem otázok meralo pôsobenie rôznych hľadísk m-vzdelávania na rozmanitosť metód výučby matematiky. Tridsaťjeden otázok hodnotilo vplyv rôznych funkčných vlastností m-vzdelávania na účasť študentov priučení sa matematiky. Spoľahlivosť dotazníka, využívajúceho Cronbachovo alfa, bola 92-percentná. Na skúmanie významnosti rozdielu medzi premennými, podporujúcimi vplyv m-vzdelávania na rozdielne hľadiská učenia sa matematiky, sme využili jednovzorkový t-test. Pomocou analýzy rozptylu (ANOVA) sme zisťovali, ako vplýva dosiahnutá úroveň vzdelania a skúsenosti učiteľov na mobilné vzdelávanie pri učení sa matematiky. Výsledky odhalili, že podľa názorov učiteľov má mobilné vzdelávanie pozitívny vplyv na motiváciu študentov učiť sa matematiku. Taktiež medzi využívaním m-vzdelávania a zapojením sa študentov do učenia sa matematiky existuje pozitívny a významný vzťah. Okrem toho, aj vzťah medzi m-vzdelávaním a rozmanitosťou výučbových metód učiteľov je pozitívny a významný. Výsledky tohto výskumu ukazujú, že učitelia matematiky sa zaujímajú ovyužívanie mobilných technológií vo výučbe matematiky. Podľa ich názoru by tieto technológie mohli zvýšiť motiváciu azáujem študentov učiť sa matematiku a prispieť k rozmanitosti metód výučby daného predmetu.

Výsledky

Tabuľka 1 ukazuje jednotlivé charakteristiky účastníkov výskumu. Väčšina z učiteľov má vysokoškolský titul magister s minimálne 10-ročnou pedagogickou praxou.

Tabuľka 1 Charakteristika respondentov
Pohlavie Mužské (45,9 %) Ženské (54,1 %  
Pedagogická prax 1 – 10 rokov (12 %) 10 – 20 rokov (59,7 %) 20 – 30 rokov (28,3 %)
Dosiahnutá úroveň vzdelania absolventi (7 %) Bc. (75,5 %) Mgr. a vyššie (17,3 %)

Tabuľka 2 ukazuje strednú hodnotu a štandardnú odchýlku pre rôzne hľadiská výučby matematiky.Scieľom testovať vplyv mobilného vzdelávania v každom z uvedených aspektov predpokladáme, že stredná hodnota skóre respondentov je viac ako 3 na úrovni významnosti 95 %.

Tabuľka 2 Deskriptívna štatistika výskumných premenných
Premenné podľa štúdie Číslo relevantnej otázky Stredná hodnota Štandardná odchýlka
Motivácia študentov 1 – 26 3,7  
Rozmanitosť metód výučby 27 - 62 3,9 0,6
Zapojenie sa študentov 63 - 93 3,9 0,6

Tabuľka 3 ukazuje vplyv mobilného vzdelávania na zvýšenú motiváciu pri učení sa matematiky. Podľa tabuľky 3 je zrejmé, že rozdielne vlastnosti mobilných technológií (mobilný telefón, notebook a tablet) majú pozitívny vplyv na zvýšenie motivácie učiť sa matematiku z pohľadu učiteľov.

Tabuľka 3 Jednovzorkový t-test pre hypotézu 1
Hypotéza Stredná hodnota T Stupeň slobody P
Hypotéza 1 3,7 21,5 328 0,000

Tabuľka 4 ukazuje vplyv rôznych hľadísk mobilného vzdelávania na rozmanitosť metód výučby matematiky. Ako je zrejmé z tabuľky 4, rôzne hľadiská mobilného vzdelávania majú pozitívny vplyv na rozmanitosť vyučovacích metód podľa názoru učiteľov.

Tabuľka 4 Jednovzorkový t-test pre hypotézu 2
Hypotéza Stredná hodnota T Stupeň slobody P
Hypotéza 2 3,8 25,2 328 0,000

Tabuľka 5 ukazuje vplyv rôznych funkčných vlastností mobilného vzdelávania na zapojenie študentov do učenia sa matematiky. Ako uvádza tabuľka 5, funkčné vlastnosti mobilného vzdelávania majú pozitívny vplyv na rozmanitosť vyučovacích metód pri zapojení študentov do učenia sa matematiky zpohľadu učiteľov.

Tabuľka 5 Jednovzorkový t-test pre hypotézu 3
Hypotéza Stredná hodnota T Stupeň slobody P
Hypotéza 3 3,7 25,2 328 0,000

Tabuľky 6 a 7 ukazujú výsledok analýzy rozptylu (ANOVA) pre dosiahnutú úroveň vzdelania a pedagogickej praxe učiteľov. Výsledky ukazujú, že m-vzdelávanie pri výučbe matematiky je nezávislé od dosiahnutej úrovne vzdelania a pedagogickej praxe učiteľov, okrem vplyvu pedagogickej praxe na motiváciu študentov učiť sa matematiku.

Tabuľka 6 Výsledky analýzy rozptylu (ANOVA) pre dosiahnutú úroveň vzdelania učiteľov
Premenná F p
Motivácia študentov 12,08 0,09
Rozmanitosť vyučovacích metód 6,78 0,12
Zapojenie sa študentov 2,53 0,08

 

Tabuľka 7 Výsledky analýzy rozptylu (ANOVA) pre pedagogickú prax
Premenná F p
Motivácia študentov 4,27 <0,01
Rozmanitosť vyučovacích metód 4,37 0,09
Zapojenie sa študentov 1,42 0,24

Diskusia a záver

Vstúpili sme do veku, keď sa môžeme učiť kedykoľvek a kdekoľvek. Najväčšou potrebou je vedieť, ako využiť tieto všadeprítomné zariadenia v našom vzdelávacom prostredí. Využíva sa celý rad zariadení a m-vzdelávanie so svojimi možnosťami je riešením, ktoré sa ponúka vo všetkých predmetoch. Tento príspevok predstavuje vplyv m-vzdelávania vo výučbe matematiky.

Výsledok tohto článku dokazuje, že využívanie mobilných zariadení zvyšuje motiváciu. Znamená to, že medzi využívaním mobilných zariadení a motiváciou študentov učiť sa matematiku existuje priamy a významný vzťah. Všeobecne možno skonštatovať, že výsledky aktuálneho prieskumu sa zhodujú s výsledkami realizovaných štúdií. Výsledok výskumov, ktoré uskutočnili Shin & Mills (2011), Duru, Peker & Akcakm (2010), Shine (2007) ukazujú vzťah medzi mobilným vzdelávaním a učením sa. Výsledky aktuálneho prieskumu a podobných štúdií možno vnímať tak, že študenti majú silnejšiu motiváciu učiť sa a vyučovacie hodiny napr. matematiky budú pre nich príjemnejšie. Vďaka tomu sa ich učenie zlepší, ich výkon v matematike sa zvýši a počet študentov, ktorí zanechajú štúdium, sa zníži. Keďže mobilné vzdelávacie zariadenia 3+, ako je mobilný telefón, tablet alebo notebook, sú v súčasnosti dostupné pre všetkých, študenti vo vzdialených alebo chudobných oblastiach môžu využívať výhody týchto vzdelávacích zariadení prostredníctvom svojich učiteľov (VaniKalloo, 2012).

Výsledky výskumu okrem uvedeného ukázali, že medzi využívaním mobilných vzdelávacích zariadení, ako je mobilný telefón, tablet a notebook, a vyučovacími metódami je významný vzťah. Zistenia tejto hypotézy sú podobné s výsledkami výskumov Redonda, Fonsecu, Sancheza & Navarra (2013), Shina et al (2011) a Ozdamliho (2012), ktoré poukazujú na fakt, že študenti sú spokojní a motivovaní, keď učitelia využívajú mobilné zariadenia na vyučovaní. M-vzdelávanie im pomáha zlepšiť si svoje študijné výsledky. Nestačí len jednoducho zabezpečiť notebook, tablet alebo mobil pre študenta a očakávať zázračné vyriešenie problémov na vyučovaní. Učitelia musia byť informovaní ovýhodách začlenenia týchto technológií do vyučovania a ďalej školení o možnostiach efektívneho zapojenia počítačov na hodinách. Študenti musia využívať svoje mentálne modely pri predstave, ako by malo vyučovanie vyzerať, a mať otvorenú myseľ pri uvažovaní o tom, aké by to bolo, keby mal každý študent priamy prístup k nástrojom m-vzdelávania (Righi, 2012). Využívaním m-vzdelávania na hodinách môžu učitelia študentom zatraktívniť nevhodné a nepružné učivo v učebniciach. Taktiež sa mení úloha učiteľa z výhradného prednášateľa, ktorého výsledkom je autoritatívne učenie svyužívaním nevhodných vzdelávacích metód as dôrazom na rýchle zapamätanie si učiva – čo je pre študentov nudné –, na „režiséra“ hodiny.

Posledný výsledok tejto štúdie potvrdzuje, že mobilné vzdelávanie má vplyv na zapojenie študentov do učenia sa matematiky. Výskum realizovaný Righim (2012) tiež dokazuje zvýšenie účasti študentov pomocou notebooku a ich vzájomnú spoluprácu. Noreen et. al (2014) uskutočnil podobný výskum, skúmajúci vzťahy medzi zapojením sa študentov na hodinách matematiky a využitím technológií. Výsledky ukazujú, že miera účasti študentov pri vzájomnej výmene nápadov a výskyt študentov, ktorí zabezpečia podrobné vysvetlenie svojich stratégií riešenia problémov mali pozitívny vplyv na študijné výsledky. Zistenia nášho výskumu dokazujú, že učitelia matematiky majú záujem o využívanie mobilných technológií na hodinách matematiky. Podľa ich názoru by tieto technológie mohli zvýšiť motiváciu študentov a mieru ich zapojenia do učenia sa matematiky a dávať tak príležitosť využívať rozmanitosť vzdelávacích metód pri výučbe matematiky.

zdroj: www.sciencedirect.com

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte